จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป
       นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และได้มีการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อน นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเปลี่ยนจาก ภาระ ให้เป็น พลัง อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ " คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว