ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 2)

         ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ สําคัญ ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว จังหวัดมุกดาหาร เป็นพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่ชายแดน ที่มีความหนาแน่นของประชากรจํานวนมาก ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลา และจํากัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงให้ ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้ใช้ประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๒) นี้แทน ดังต่อไปนี้

       1.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้
         1.1 ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอยจําหน่ายอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการ เฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น)
         1.2 ห้างสรรพสินค้า โดยรวมถึงศูนย์การค้า เว้นแต่ ที่ทําการของธนาคารและการให้บริการทางด้านการเงิน ร้านค้าทอง การบริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของประชาชนและการขนส่งไปรษณีย์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ตที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น)
         1.3 พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ
         1.4 ตลาดและตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ เครื่องดื่ม เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต)
         1.5 ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
         1.6 สถานที่บริการสักวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
         1.7 สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
         1.8 สวนสนุก หรือตู้เกม
         1.9 ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต
         1.10 สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
         1.11 สระว่ายน้ํา สวนน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
         1.12 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
         1.13 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
         1.14 สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
         1.15 สถานที่ให้บริการควบคุมน้ําหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม
         1.16 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปาร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านนวดเพื่อเสริมความงาม)
         1.17 สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
         1.18 สถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
         1.19 โรงมหรสพ (โรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพ)
         1.20 สถานที่ออกกําลังกาย ลีลาศ โยคะ และกิจการที่มีลักษณะคล้ายกัน
         1.21 สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
         1.22 โรงเรียนสอนมวย
         1.23 สนามกีฬา
         1.24 บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง หรือกิจกรรมใดในประเภทเดียวกัน

       2. ปิดสถานที่เล่นการพนันชนไก่ สถานที่ที่อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมาย และสนามมวย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยจะ คลี่คลาย

       อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายขยันต์ ศรีมาศ) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว