พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 – 2566 ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา การดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 และการจัดการศึกษา การดำเนินงานในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งการให้คำแนะนำ ปรึกษา และสนับสนุน รวมถึง กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว