จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน" เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. นายวิริยะ ทองผา รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายวรายุทธสงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน" เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจการออกกำลังกายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,029 คน แบ่งประเภทการวิ่งเป็นประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร เริ่มวิ่งจากโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร วิ่งไปกลับตัวที่บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร วนกลับเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
       นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลากหลาย กิจกรรมวิ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และในปีนี้นับเป็นปีมหามงคลสำหรับพสกนิกรชาวไทยที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
       นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน" เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันนี้ ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสนใจการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดี โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง จำนวน 2,029 คน แบ่งประเภทการวิ่งเป็นประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารทั้ง 55 แห่ง ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดข้างเคียง ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 517,100 บาท จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว