เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รับสอนและจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เองและแจกประชาชน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ซึ่งมีการติดต่อคนสู่คนของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ ทำให้ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันโรคดังกล่าว จำนวนมาก ทำให้ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ยังมีความต้องการอยู่อีกเป็นจำนวนมาก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จึงเชิญชวนประชาชนทำหน้ากากอนามัยใช้เอง ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งย่อยสลายได้ยากทั้งยังเป็นการลดภาวะโลกร้อน สามารถนำไปซักมาใช้ใหม่ได้
       เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า แจกจ่ายให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และสถานที่ราชการต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก และอยู่ใกล้ชิดประชาชน รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีหน้ากากอนามัย
       พร้อมกับเชิญชวนผู้สนใจฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เอง สามารถนำไปซักมาใช้ใหม่ได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือทดแทนหน้ากากอนามัยแบบเยื้อกระดาษ 3 ชั้น ซึ่งใช้แล้วทิ้งและย่อยสลายได้ยาก ทั้งยังเป็นการลดภาวะโลกร้อน โดยติดต่อขอรับการฝึกได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเดิม ใกล้วงเวียนน้ำพุ เทศบาลเมืองมุกดาหาร สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 4261 4109 ในวันและเวลาราชการ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว