ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมเยือนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี

         นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และคณะออกพบปะเยี่ยมเยือน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยนางเชิญพร นามประกาย ผู้บริหารโรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
       ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึง โครงการเยี่ยมเยียนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจังหวัดมุกดาหารว่าเป็นโครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การจัดการบริหารจัดการศึกษาของครู นักเรียน และสู่การดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม เสริมสร้างให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถด้านการ ประกอบอาชีพและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน หน่วยงานทางการศึกษา ให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดบริการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 293 แห่ง
       สำหรับโรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี เป็นโรงเรียนเอกชน มีครูเป็นคนไทยและคนต่างชาติ ซึ่งเปิดสอนในปี 2561 ในโปรแกรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรมอนเทสซอรี สากล ระดับชั้น เตรียมอนุบาล อายุ 1.5 – 3 ปี , ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 อายุ 3 - 6 ปี , ระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 3 อายุ 6 – 9 ปี ด้านการเรียนการสอนในห้องเรียนมอนเทสซอรี ประกอบด้วย กิจกรรมทักษะชีวิตประจำวัน เช่น การดูแลตัวเอง การดูแลสิ่งแวดล้อม การเตรียมอาหาร , กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ออกกำลังกาย เป็นต้น.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว