จังหวัดมุกดาหาร จัดแถลงข่าวมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563

         เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้แทน บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ตัวแทนหน่วยงานเอกชน ผู้แทนสถานบริการสาธารณสุข สื่อมวลชลเข้าร่วมการแถลงข่าวอย่างคับคั่ง
       นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี ด้วยการบูรณาการองค์กรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือกอื่น เป็นการบูรณาการด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค และความรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกระดับทั้งภาครัฐ เอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อสังคมให้เกิดการสร้างกระแสความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก รู้จักเชื่อมั่นใช้สมุนไพรท้องถิ่น
       นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทางจังหวัดมุกดาหารได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน เราทราบดีว่าการจัดงานในครั้งนี้เป้าหมายสูงสุด คือ การเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวมุกดาหาร และพี่น้องประชาชนทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสาน และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดมุกดหารในช่วงการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเราคาดหวังว่าไมใช่แค่เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุขในการสร้างความรับรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญา แต่ได้สร้างประโยชน์ด้านอื่นๆด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ จังหวัดมุกดาหารมีอายุการก่อตั้งเมืองครบ 250 ปี จึงได้บูรณการงานร่วมกันกับการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ " เมืองมุก 250 ปี วิถีภูมิปัญญา อารยธรรมลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงอาเซียน " จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้เดินทางมาท่องเที่ยว และสัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมเกือบทุกด้านโดยเฉพาะเมืองการค้า การลงทุน การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งยังเป็นเมือง 3ธรรมได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เชื่อมโยงบนเส้นทาง EWEC ซึ่งประชาชนชาวมุกดาหารจะได้รับประโยชน์มากมายจากการจัดงานครั้งนี้.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว