จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ประเภทรายบุคคล จำนวน 60 คน เป็นเงิน 2,824,000 บาท

         เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการประเภทรายบุคคล จำนวน 60 คน ที่ห้องโถงด้านทิศตะวันออก ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยนางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน
       นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนี้ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย ทำให้คนพิการมีอาชีพมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป จึงขอให้นำเงินที่ได้รับวันนี้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และมีวินัยในการชำระหนี้ และให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต
       นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งถือเป็นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงมอบหมายให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินการตามนโยบายประชารัฐ เพื่อให้คนพิการมีความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้ โดยการให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว