สทนช. ขานรับนโยบายรัฐ เดินหน้าโครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร ฟังความเห็นแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำคาดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2563

         เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายอิศรา โพธิ์เงิน ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (นำเสนอแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ) โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมี นายโอฬาร เวศอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษาพื้นที่เฉพาะและโครงการสำคัญ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน สื่อมวลชนจากพื้นที่อำเภอคำชะอี อำเภอดงหลวงและอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 100 คน
       นายโอฬาร เวศอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษาพื้นที่เฉพาะและโครงการสำคัญ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ตามที่นโยบายของรัฐบาลให้ความสําคัญในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้า และการลงทุนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จึงได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร มาดำเนินการศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
       โดยการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ รวมทั้งรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางเลือกรูปแบบการวางโครงการเบื้องต้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน สื่อมวลชนจากพื้นที่อำเภอคำชะอี อำเภอดงหลวงและอำเภอหนองสูง รวม 80 คน
       “ทั้งนี้ สทนช. คาดว่า โครงการจะดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 โดยผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางน้ำในพื้นที่ ทั้งอุทกภัย ภัยเล้ง และคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายโอฬาร เวศอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษาพื้นที่เฉพาะและโครงการสำคัญ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว