มุกดาหาร ประชุมคณะทำงาน "โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร"

         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา และความต้องการตลาดแรงงานภายในจังหวัดมุกดาหาร สถานที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร รูปแบบ สาขาวิชาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด และประสานความร่วมมือทางวิชาการสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร
       โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ในอดีตจังหวัดมุกดาหาร มีการผลักดันให้เกิดสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยอุบลและได้มีการล้มเลิกไป เนื่องจากปัญหาเรื่องสถานที่จัดตั้ง ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรองรับแรงงานในอนาคต จำเป็นต้องมีการพัฒนา ผู้เรียนในพื้นที่ให้เป็นกำลังสำคัญในอนาคต เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามบริบทความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดเตรียมความพร้อม จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อนำเสนอ ครม.ในกรณีที่ ครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารในเร็วๆ นี้ ดังนั้น จังหวัดมุกดาหาร จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ และเรียนเชิญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยท่านอธิการบดี มทร.อีสาน (นายวิโรจน์ ลิ้มไพรแสง) และคณะ ได้ร่วมกันประชุม พิจารณาถึงความเหมาะสม สอดคล้องในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด ซึ่งข้อสรุปวันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีการจัดตั้งวิทยาเขตเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร จะได้นำเสนอที่ประชุม กรอ.จังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว