จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี
พร้อมมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี สมาชิก อส.และทุนการศึกษาบุตร สมาชิก อส.

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายกองเอก ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ครบรอบ 66 ปี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกับกรวดน้ำสวดอุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตาจิตอุทิศให้กับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้เข้าร่วมพิธี
       โอกาสนี้ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิก อส. จำนวน 6 นาย ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่บุตรสมาชิก อส. 3 ทุน ทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและทุนการศึกษาของเหล่าการชาดจังหวัดมุกดาหารให้แก่บุตรสมาชิก อส. 27 ทุน มอบเครื่องแต่งกายแก่ผู้แทนกองร้อยฯ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร
       ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. เป็นกำลังพลกึ่งทหาร เป็นกำลังภาคประชาชนที่ได้เสียสละอุทิศตนอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลืองานของราชการ ในบทบาทของกองกำลังประจำถิ่นของฝ่ายปกครอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 ได้มีการออกพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ในวัน 10 กุมภาพันธ์ จึงได้มีการกำหนดให้เป็นวันอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นประจำทุกปี.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว