โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ผ่านการรับรองเพื่อธำรงคุณภาพขั้นที่ 2
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ทีมตรวจประเมินคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อการธำรงระดับการพัฒนาคุณภาพขั้นที่ 2 ตามที่ทางโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดำเนินการเพื่อขอรับการตรวจประเมินไว้ ซึ่งในการตรวจประเมินครั้งนี้ ทีมอาจารย์ผู้เข้าตรวจได้แบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม ดังนี้ 1.ทีม Trace Patient Care 2.)ทีม Trace ENV /Equipment / HRD / IM ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆฝ่ายในองค์กร ตลอดจนพนักงานทุกคน ส่งผลให้การตรวจประเมินครั้งนี้ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ผ่านการรับรองเพื่อธำรงคุณภาพขั้นที่ 2 สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว