สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ (วันนักข่าว) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563

         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นางสุลักขณา โคตรสมบัติ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ (วันนักข่าว) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณงามความดีต่อสังคม
       นางสุลักขณา โคตรสมบัติ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มนักข่าว จากหลายแขนงในจังหวัดมุกดาหาร อันประกอบด้วย นักหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต และสื่อออนไลน์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ และเผยแพร่ข้อมูลสื่อสารมวลชน เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาสื่อมวลชนในด้านต่างๆ ตลอดจนรู้จักความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม และประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรสื่อสารมวลชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว