ประวัติโดยสังเขป “พระราชธรรมวราจารย์” (สมพงษ์  ขนุติโก)
เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ( ธรรมยุติ ) เจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร (ภูดานแต้)

 

 

    ตำแหน่งปัจจุบัน

    1.เจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร  

    2.เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ( ธรรมยุติ )

    สถานะเดิม

            ชื่อสมพงษ์  นามสกุล  วรพันธุ์  เกิดเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม  พ. ๒๔๗๗  ตรงกับ ๒ ๑๔๓  ปีจอ  บิดาชื่อ  นายถวิล  วรพันธุ์  มารดาชื่อ  นางประไพ  บางโมรา  ถือกำเนิดที่  บ้านสามเหลี่ยมกรมรถไฟ  ตำบลวิทยุ  อำเภอปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพพระนคร

บรรพชาอุปสมบท

                เมื่อวันที่ ๒  พฤษภาคม  พ.. ๒๕๗๐๖  ตรงกับ ๕  ๑๑ ๖  ค่ำปีเถาะ ณ  วัดอโศการาม  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  พระอุปัชฌาย์  พระราชวรคุณ  วัดอโศการาม  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ

            พระกรรมวาจาจารย์  พระปลัดสิงห์  คุณสมปนโน  วัดอโศการาม  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ

            พระอนนุสาวนาจารย์  พระปลัดเฟื่อ  สมาทิโต  วัดอโศการาม  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ

วิทยะฐานะทางการศึกษา

            . ๒๔๙๒  สำเร็จมัธยมศึกษาปีที  ๓  จากโรงเรียนศิริศาสตร์ศึกษา  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

            . ๒๔๙๖  สำเร็จหลักสูตรการศึกษา “  บริหารการเงินและบัญชี”  หลักสูตร  ๓ปี  จากโรงเรียนพระนครการบัญชีกรุงเทพมหานคร

            . ๒๔๙๙  สำเร็จหลักสูตรการศึกษา  “ วิชาการบริการบัญชีชั้นสูง”  หลักสูตร ๒ ปี  จากโรงเรียนพระนครการบัญชี   กรุงเทพมหานคร

            . ๒๕๐๘  สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดอโศการาม  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอ  เมือง  จังหวัดสมุทรปราการ

สมณศักดิ์

            . ๒๕๒๓  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นโท  ที่ “ พระครูวิสุทธิธรรมธาดา” วันที่ ๕  ธันวาคม  ๒๕๒๓

            . ๒๕๓๐  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ   ที่  “พระวิสุทธิธรรมาจารย์”  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๓๐

            ..   ๒๕๓๕  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช  ที่  “ พระราชธรรมวราจารย์”  วันที่  ๕   ธันวาคม   ๒๕๓๕

งานด้านการปกครอง

            . ๒๕๐๖  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมรังสี  ต. ไร่สีสุก  กิ่งอ.เสนางคนิคม  จง อุบลราชธานี

            . ๒๕๑๐   เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดปุญญานุสรณ์  ต. นิคมคำสร้อย  กิ่งอ.นิคมคำสร้อย   จ. นครพนม  (ปัจจุบันเป็นจังหวัดมุกดาหาร)

            . ๒๕๑๓  เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูดานแต้.โชคชัย กิ่งอ.นิคมคำสร้อย  จ. นครพนม

            . ๒๕๒๐  เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร  (วัดภูดานแต้.นิคมคำนสร้อย

            . ๒๕๒๒  เป็นคณะกรรมการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุคจังหวัดนครพนมส่วนใต้

            . ๒๕๒๓  เป็นเจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย-คำชะอี-กิ่งอ.หนองสูง (ธรรมยุต)

            . ๒๕๒๙  เป็นรักษาการเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต)

            . ๒๕๓๐  เป็นเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธรรมยุต)

 

ประวัติความเป็นมา

    วัดพุทโธธัมมธโร (ภูดานแต้อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร


 

    สถานที่ตั้ง

            วัดพุทโธธัมมธโร (วัดดานแต้) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓   หมู่ที่ ๑ บ้านชัยมงคล  ตำบลโชคชัย  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  ๔๙๑๓  โทร. (๐๔๒) ๖๕๑๑๑๖,๖๘๑๑๗๖  โทรสาร (๐๔๒) ๖๓๘๓๐๑

ประวัตความเป็นมา

            วัดพุทโธธัมมธโร  หรือตามที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดภูดานแต้  แต่เดิมเป็นเพียงที่พักสำหรับพระธุดงค์กัมมัฎฐานสายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  เพื่อเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนมเป็นที่เปลี่ยวและสงัดจึงเหมาะแก่การทำความเพียร  กาลต่อมาเมื่อประชาชนมีจำนวนมากขึ้น   ได้ใช้เป็นที่ทำมาหากินและเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน  ประมาณปี  พ.๒๕๑๑  พระอาจารย์สมพงษ์  ขันติโก  ได้ธุดงค์ผ่านเห็นเป็นที่เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม  กัมมัฎฐาน  ทำบุญมีที่พึ่งทางใจ  ท่านก็ได้อบรมธรรมแก่ประชาชน  ในวันธรรมสวน  ก็มีผู้เข้ารักษาศิลอุโบสถปฎิบัติธรรมพอเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน

กรอปกับที่ท่านรำลึก  ถึงคุณของบูรพาจารย์พระอาจารย์สี  ธัมมธโร  เป็นนคนอิสานเมื่ออาจารย์ มรณภาพไม่มีโอกาสสที่จะตอบแทนคุณอาจารย์ได้จึงดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสานเป็นการตอบแทนคุณของท่านพ่อสี  ในสระยะนั้นพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย  ยังขาดการคมนาคม  การศึกษา  การสาธารณสุขประชาชนเองก็รู้จักการประกอบอาชีพในแต่ละวสันทำไร่ไถนาจึงเป็นมูลเหตุ  ให้ท่านสร้างวัดขึ้น  เริ่มแรกก็เป็นเพสี่ยงที่พักสงฆ์มีเพสี่ยง  ท่านกับโยมแม่ชี  ประไพ  บางโมรา  ซึ่งเมื่อบวชแล้วก็ขอติดตามพระลูกชาย  เริ่มมีการบวชกุลบุตรมากขึ้นเพื่ออบรมกัมมัฎฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทำใให้ที่พักสงฆ์และที่ปฎิบัติธรรมไม่มีเพี่ยวพอ  ต้องสร้างเพิ่มขึ้น  ส่วนตัวท่านเอง  ได้พักที่ถ้ำสิงห์โต  และได้ขอตั้งเป็นวัดป่านิคมพุทโธธัมมธโร   ให้การอบรมธรรมแก่ประชาชนในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย  ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของอีสานมากขึ้น  ท่านได้เริ่มจัดการการศึกษาจากวัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม  การศึกษานอกโรงเรียน  โรงเรียนประชาบาลสถานดูแลเด็กเล็ก  ช่วยโรงพยาบาล  ช่วยสถานีตำรวจหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการออกเผยแผ่ธรรมทุกหมู่บ้าน   ในเขตจังหวัดมุกดาหาร  ออกสอนธรรมศึกษาแก่โรงเรียนต่าง  ๆ  ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย  วิทยาการอาชีพนวมินทราชินูทิศอิสาน  ทำให้มีผู้รู้จักวัดพุทโธธัมมธโรมากขึ้น  โดยส่วนใหญ่แล้ว  รู้จักในนามของ “ วัดภูดานแต้”

 

            ปูชนียวัตถุ-ปูชนียสถานที่สำคัญ

        .หลวงพ่อธรรมจักร  ปางปฐมเทศนา  ศิลปะรัตนโกสินทร์ประยุกต์  ออกแบบโดยท่านพ่อลี  ธัมมธโร  ที่เคยดำริจะก่อสร้างที่วัดอโศการาม  จ.สมุทรปราการ  หันหน้าออกอ่าวไทย  เพื่อเป็นที่พึงทางใจแก่นักเดินเรือและประชาชนที่อาศัยในละแวกใหล้ ๆ นั้น  เมื่อท่านพ่อลีละสังขารก็ไม่มีผู้ใดสานต่อเจตนารมณ์  ท่านพระอาจารย์สมพงษ์  ขันติโก  จึงได้ก่อสร้างเพื่อสานต่อเจนตนารมณ์ของบูรพาจารย์กัมมัฎฐานตามแบบที่ท่านพ่อลีออกแบบทุกประการ  ซึ่งมีความแปลกมหัศจรรย์กว่าพระทุกปางที่เคยปรากฎทำให้เป็นที่สนใจของประชาชน  มักจะมาแวะนมัสการมากมาย  แม้องศ์พระเองก็เป็นปริศนาธรรมให้ขบคิด  นิ้วพระหัตถ์ที่กล่าวถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ และกิเลสที่พระองศ์ตัดห่างไกลโดยสิ้นเชิง คือ  อวิชชา ๓

 

          .พระอุโบสถ  อยู่ใต้ฐานหลวงพ่อธรรมจักร  หลังจากที่สร้างหลวงพ่อธรรมจักรเสร็จท่านเห็นว่าพื้นที่ยังทำประโยชน์ได้จึงสร้างพระอุโบสถไว้ใต้ฐานภายในพระอุโบสหถบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   ภาพเขียนบูรพาจารย์กรรมฐาน  ที่นับถือภาพเขียนเทพตามตำนาน  และพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์

          ศาลาการเปรียญ   “ สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์”  สร้างพ.๒๕๑๕  ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  หอฉัน

          เจดีย์พระ  ๕  พระองศ์  บรรจุอัฏฐิท่านบูรพาจารย์  ของวัดในอดีต  เป็นเจดีย์  ๕ องศ์

          โรงเรียนพระปริยัติธรรมสุทธิธรรมรังสิ  สร้างเสร็จ พ.๒๕๓๑  งบประมาณ  ๑๒  ล้านบาท  เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ- สามเณร  แผนกสามัญ  แผนกธรรม  และแผนกบาลี

          .   วิหารท้าวมหาพรหวม  วิหารพระสังกัจจายะนะ  วิหารหลวงพ่อเศียร  วิหารพระสามองศ์  วิหารพระองคุลีมาล  วิหารพระทรงบาตร   สถูปพระ  สถูปแม่ธรณีบีบมวยผม

         กุฏิสงฆ์  จำนวน  ๙ หลัง

         กุฏิรับรองพระผู้ใหญ่  จำนวน  ๔  หลัง

         อาคารโรงงยาว  ๑๖  ห้อง  จำนวน  ๑  หลัง

        ๑๐อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  ใช้เป็นสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร  (ธรรมยุตเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจงานการคณะสงฆ์ของจังหวัดมุกดาหาร ( ธรรมยุต)

๑๑ศาลากาญจนา๓เษก  สร้างถวายเป็นพระราชกุศลที่ครองราชย์  ๕ ปี  เป็นอาคาร  ๒  ชั้นประกอบด้วย  ห้องพระห้องโถงใหญ่  ๓  ห้อง  ห้องพัก  ๑๖  ห้อง  ห้องน้ำ  ๔๐  ห้องใช้เป็นที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรม  และส่วนหนึ่งใช้เป็นโรงครัวสำหรับทำอาหารถวายพระภิกษุสามเณรภายในวัด
        
๑๒.บ้านพักแม่ชี  จำนวน  ๓  หลัง

๑๓ ณาปนกิจสถาน  ประกอบด้วยศาลาตั้งบำเพ็ญกุศลคู่เมรุ

            สถิติพระภิกษุสามเณรวัดพุทโธธัมมธโร(ภูดานแต้)

                        ปี  พ.๒๕๔๐

        พระภิกษุ                        ๑๑          รูป

        สามเณร                        ๕๑          รูป

        อุบาสิกาชี                       ๕           คน

        ศิษย์วัด                          ๔           คน

                 รวม                  ๗๑         รูป/คน

 

         BACK-กลับหัวข้อเรื่อง