คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ตั้งแต่  กุมภาพันธ์ 2552 – กุมภาพันธ์  2554 ( 2 ปี )

คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
                    1.ด.ต.สุรพงษ์ พนมพรรณ        ประธานกรรมการ   08-6219-3050
                    2.นายวีระศักดิ์ สุดโต              รองประธาน     08-1708-6995
                    3.นายพลเอก วัฒนดิลก           รองประธาน     08-6859-4779
                    4.น.ส.นุชจิรา จันทรสาขา         รองประธาน     08-623-16131
                    5.นางปิยพรรณ จันทรวงศ์        รองประธาน 
          ประธานคณะกรรมการอำเภอ 7 อำเภอ

                   1.นายคำเส็ง อาจวิชัย ประธาน อสค.อ.หนองสูง 08-1592-8345
                   2.นายวินิจ สุภามาศ ประธาน อสค.อ.นิคมคำสร้อย 08-9570-3374
                   3.นายอุทัย แสงสว่าง ประธาน อสค.อ.เมืองมุกดาหาร
  042-611285 ต่อ 115-105
                   4.นายเครื้อน คำมงคุณ  ประธาน อสค.อ.ดงหลวง  08-9544-5696
                   5.นายบุญเริ่ม ศรีลาศักดิ์ ประธาน อสค.อ.ดอนตาล 0-4268-9336, 08-9942-8540
                   6.นายเติม สี่แสน ประธาน อสค.อ.คำชะอี 0-4269-1246, 08-7222-7346
                   7.นายนิรันดร์ อาจวิชัย ประธาน อสค.หว้านใหญ่ 08-7215-6441
         คณะกรรมการที่ปรึกษา

                    1.นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณศรี 081-9646165
                    2.นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ 083-3447373
                    3.นายทองดี อำไพร 08-54506900
                    4.นายไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร 08-10501177
                    5.นายไตยเรศ กุลตังวัฒนา      
                    6.นายฉลาด ทุ่นศิริ 085-7581552
                    7.นายพินิจ เจริญสุข 08-15464141
                    8.นายประภาส เที่ยงโยธา
                    9.นายฉลอง บุตรกาล
                    10.นายสว่าง สลางสิงห์

                   11.นายอดุลย์ ไชยสุนันท์ 081-9751412
                   12.นายสุเทพย์ เซียสกุล 081-7177064
                   13.นายวิริยะ ทองผา 081-7686062
                   15.นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ 086-8624012 
                   16.นางสุพิน โภคสวัสดิ์   082-1099458
                    17.นางอุบล อัสนีศานติวงษ์
                    18.นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช  089-6791791

                   19.นางประภาสินี วงศ์คำพา 081-5469020
                   20.นางรัชนี  ภูขามคม  083-2840009

------------------------------------------------------------------------
ลิ้งค์ข่าว อสค.จ.มุกดาหาร และสาระความรู้

***5 ก.ย.57 สำนักงานคุมประพฤติ​จังหวัดมุก​ดาหาร จัดกิจกรรม​พัฒนา​แนวคิด พลังครอบครั​ว เพื่อการบำ​บัดพื้นฟูผู้​ติดยาเสพติ​ด คลิกรายละเอียด

***22 ก.ค. 57 จังหวัดมุก​ดาหาร เปิดโครงกา​ร "ค่ายคุณธร​รมจริยธรรม​สำหรับผู้เ​ข้ารับการฟื้​นฟูสมรรถภา​พผู้ติดยาเ​สพติด ครั้งที่ 3/2557" คลิกรายละเอียด

***19 ส.ค.54 ประชุมสามัญประจำปี 2554 อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จ.มุกดาหาร  คลิกรายละเอียด

***
23 ก.ค.52 สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร กิจกรรมค่ายจริยธรรมสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด คลิกรายละเอียด

***..บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดตามยาเสพติด พ..2545 มีผลต่อผู้กระทำผิดในลักษณะใด ลิกรายละเอียด

***
คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่  กุมภาพันธ์ 2552 – กุมภาพันธ์  2554 ( 2 ปี ) คลิกรายละเอียด

***28 เม.ย.52 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมรายงานตัวผู้ถูกคุมฯ และบริการสังคม คลิกรายละเอียด

***26 มี.ค.53 ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2553 คลิกรายละเอียด

*** 5 มี.ค.52 เลือกประธานอาสาสมัครคุมประพฤติฯ คนใหม่ คลิกรายละเอียด

***25 ี.ค.52 นายสุรัตน์ ลิ้มลาวัลย์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด

*** 2-4 มี.ค.52 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อผู้ถูกคุมความประพฤติ จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด

อสค.คือใคร คลิกรายละเอียด

ข้อบังคับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร

   ลักษณะที่  1  บททั่วไป
หมวดที่ 1

ชื่อและบทนิยาม  เครื่องหมาย สถานที่ตั้ง 

ข้อ 1.      ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร”

ข้อ2.       เครื่องหมายของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ   กระทรวงยุติธรรม  จังหวัดมุกดาหาร 

ข้อ3.       ที่ทำการชมรม ฯ   ณ  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร  เลขที่ 42/39ถนน พิทักษ์พนมเขต  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทรศัพท์  0-4263-0801-2  โทรสาร 0-4263-0801 

ข้อ4.       ระเบียบนี้มีระเบียบใช้ดังนี้

                (1) ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ   กระทรวงยุติธรรม  จังหวัดมุกดาหาร หมายถึง ชมรม อสค. ในจังหวัดได้รวมกลุ่มกันก่อตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ

                สาธารณตามวัตถุประสงค์มีการบริหารงานระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ

(2)  อสค.  ระดับอำเภอ  หมายถึง  ชมรมที่ดำเนินการในลักษณะเครือข่ายของชมรมจังหวัด โดยมีระเบียบสอดคล้องกับระเบียบนี้

(3)  คณะกรรมการการบริหารชมรม ฯ  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ   กระทรวงยุติธรรม  จังหวัดมุกดาหาร  จำนวน..........คน 

(4)  คณะกรรมการการประสานงาน  หมายถึง  กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการการบริหารชมรมจังหวัดมุกดาหารและมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน

(5)   สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ   กระทรวงยุติธรรม  จังหวัดมุกดาหาร

(6)   ที่ปรึกษาชมรม  หมายถึง  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการชมรมเชิญเป็นที่ปรึกษา  มีจำนวนตามความจำเป็นและเหมาะสม 

หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์ 

ข้อ 5       วัตถุประสงค์ของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  จังหวัดมุกดาหาร 

1.ทำงานตามกฎระเบียบของกรมคุมประพฤติ ตามคำขวัญ “คืนคนดีสู่สังคม”อย่างมี ประสิทธิภาพ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรมและ  กิจกรรมของกระทรวงยุติธรรม

3.ส่งเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี และรักษาผลประโยชน์อันพึงมีได้ของ  อาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร

4.เป็นศูนย์กลางติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แก่สมาชิก และร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม

5.ส่งเสริมและสนับสนุนการบำเพ็ญ สาธารณะประโยชน์และการกุศลสาธารณะ

6.ส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาการด้วยงานคุมประพฤติ  งานบริการสังคม และงาน อื่นๆให้สมาชิก และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป

7.เป็นศูนย์แนะนำ ฝึกอาชีพ และจัดหางานประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมประพฤติที่ต้องคดี หรือต้องการมีงานทำ

8.ส่งเสริมงานิจกรรม ของอาสาสมัครบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ทำงานบริการสังคม  ต่างๆ เช่น  งานสาธารณะประโยชน์  ,งานบริการสังคม

9.สนับสนุนดำเนินการจัดอบรมธรรมะและแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำความผิดให้กลับตนเป็น   คนดีของสังคม

10.ชมรมนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น 

ลักษณะที่ 2   สมาชิก 

หมวดที่ 1

สมาชิก

ข้อ 6.      สมาชิกมี  1  ประเภท

1.       สมาชิกสามัญ  ได้แก่ บุคคลที่ผ่านการอบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ   กระทรวงยุติธรรม  จังหวัดมุกดาหาร  โดยกระทรวงยุติธรรม  ประกาศรับรองแล้ว 

ข้อ 7 .     สมาชิกมีสิทธิปฏิบัติงานตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารมอบหมาย 

ข้อ 8.      สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามระเบียบของอาสาสมัครคุมประพฤติ   กระทรวงยุติธรรมทุกประการ 

ข้อ 9.      สมาชิกมีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมของชมรม 

ข้อ 10.    สมาชิก มีสิทธิเสนอญัติติในที่ประชุมใหญ่ โดยเข้าชื่อกันจำนวน ร้อยละ 15 ของสมาชิกทั้งหมด เพื่อให้กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือพ้นจากตำแหน่ง แต่จะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่

      -น้อยกว่า 2 ใน 3  ของสมาชิกในที่ประชุม 

ข้อ 11. ร้อยละ 5 ของสมาชิกทั้งหมด   สามารถแต่งตั้งตัวแทนได้ ไม่เกิน  5  คน  ดำเนินการตรวจสอบเอกสารใดๆที่อยู่ในความครอบคลุมของคณะกรรมการ ฯ  คนใดคนหนึ่งหรือทั้ง

ณะได้  เมื่อมีเหตุผลหรือพฤติกรรมอันสมควรสงสัยว่ากรรมการคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคณะกรรมการดำเนินการอันไม่สุจิต หรืออาจเป็นผลเสียต่อชมรม ฯ การขอตรวจสอบการดำเนิน

         การ ให้สมาชิกยื่นเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการ

ข้อ 12.    สมาชิกมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือประธานชมรม ฯตามกระบวนการแห่งระเบียบนี้ 

หมวดที่ 3

สิทธิสมาชิกได้รับสวัสดิการจากชมรม

ข้อ 13.      สิทธิสมาชิกได้รับ

1.  สมาชิก ที่ถึงแก่กรรมได้ศพละ  3,000.-  บาท ( อสค.)

2.  พวงหรีดสำหรับสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ไม่เกิน  500.- บาทชมรมเป็นผู้จ่าย

3.  ค่าช่วยเหลือศพญาติสมาชิก ศพละ 1,000.-  บาท และพวงหรีด 300.- บาท

4.  มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น กระทรวง  ยุติธรรม และหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ

5.       มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

6.       สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามที่กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรมกำหนด 

ข้อ 14.    การยื่นขอรับเงินสวัสดิการตามข้อ  13 กำหนดให้

                รายการที่ 1  บัตรประจำตัว  อสค. ที่ยังไม่หมดอายุ  หากบัตรหมดอายุถ้าอยู่ในระหว่างต่ออายุบัตร หรือบัตรหาย  หรือใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัว อสค.

                รายการที่ 2  ใบมรณะ  หรือ  หนังสือรับรองการตาย

                รายการที่ 3   สำเนาทะเบียนบ้าน 

หมวดที่ 4

การพ้นจากสมาชิก 

ข้อ 15.    การพ้นจากสมาชิก

                (1)  ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดมุกดาหาร หมดสภาพเป็นชมรม

                (2)  ตาย

                (3)  ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร

                (4)  คณะกรรมการหรือที่ประชุมสมาชิกเห็นควรให้ออก ใช้เสียงสมาชิก 2ใน3

                (5)  สมาชิกหมดสมาชิกภาพเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร  โดยคำสั่ง  ของกระทรวงยุติธรรม 

ลักษณะที่  3 กรรมการ 

หมวดที่ 1 การเลือกตั้ง 

ข้อ 16.    การเลือกตั้ง

                คณะกรรมการชมรม ให้มีการเลือกตั้งประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิกนายทะเบียน  ประชาสัมพันธ์  ปฏิคม  กรรมการกลาง โดยมีการเลือกตั้งชุดเดียวกับคณะ -กรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  จังหวัดมุกดาหาร และประธานอาสาสมัครระดับอำเภอ โดยใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับในจังหวัด 

หมวดที่ 2 อำนาจหน้าที่

ข้อ 17.    คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)     ดำเนินกิจการทั้งปวงของชมรม ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และสนองนโยบายของกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม

(2)     ดำเนินกิจการอื่นใด หรือโครงการตามที่เห็นควร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ    จังหวัดมุกดาหาร

(3)     ออกระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของชมรม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ 18.    ประธานชมรม อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดมุกดาหาร นอกจากมีอำนาจตามข้อ 17 แล้วยังมีหน้าที่

(1)     เป็นประธานในการประชุมของคณะกรรมการชมรม ฯ และการประชุมใหญ่

(2)     ประสานงานกับชมรม ฯ ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์

(3)     ควบคุมการดำเนินงานของคณะกรรมการ

(4)     ควบคุมและกำกับนโยบายของชมรม 

(5)     ดำเนินงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

(6)     ประธานเป็นผู้แทนของชมรมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานคุมประพฤติ  จังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานคุมประพฤติภาค  กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม

ข้อ 19.    รองประธาน  มีหน้าที่

                ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน เมื่อประธานไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานชมรม ฯ ตามสายงานบริหารจัดการของชมรม

 ข้อ 20.    นายทะเบียน มีหน้าที่

(1)     จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก

(2)     ควบคุมเอกสารต่างๆ ของชมรม ฯ 

ข้อ 21.    เหรัญญิก  มีหน้าที่

(1)     ควบคุมเก็บรักษาเงินของชมรม ฯ

(2)     จัดทำและเก็บเอกสารการเงินของชมรม

(3)     จัดทำรายงานการรับ- จ่าย และงบดุลทุกเดือน เสนอคณะกรรมการ ในที่ประชุม -

ชมรม ฯ รับทราบทุก 3 เดือน โดยมีการตรวจสอบกิจการของชมรม ฯ ลงนาม รับรองอย่างน้อย 3 คนทุกครั้ง 

ข้อ 22.    เลขานุการ  มีหน้าที่

(1)     ประสานการดำเนินการของชมรม ฯ

(2)     จัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการ

(3)     ดูแลความเรียบร้อยของที่ทำการชมรม ฯ 

ข้อ 23.    ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่

(1)     เผยแพร่กิจกรรม และผลงานของชมรม ฯ รวมทั้งมวลสมาชิก

(2)     เป็นประชาสัมพันธ์ของชมรม ฯ 

ข้อ 24.    ปฏิคม  มีหน้าที่

(1)     ดูแลความเรียบร้อยของการประชุมคณะกรรมการของชมรม ฯ

(2)     ดูแลความเรียบร้อยของการประชุมใหญ่สมาชิกและการประชุมอื่นๆนอกเหนือจากประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ 

ข้อ 25.    กรรมการกลาง  มีหน้าที่

(1)     ให้ความเห็นและเสนอแนะการบริหารกิจกรรมต่างๆ ของชมรม 

ข้อ 26.    ที่ปรึกษา  มีหน้าที่

                เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และสมาชิกอันเป็นประโยชน์แก่ชมรมเพื่อให้การบริหารที่ดีแก่ชมรมและสังคม ตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมของกรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม 

หมวดที่ 3 วาระและการพ้นจากตำแหน่ง 

ข้อ 27.    ประธานและคณะกรรมการ

(1)     อยู่ในตำแหน่ง คราวละ 2 ปี  แต่ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งใหม่ แต่ติดต่อกันได้  2  วาระ

(2)     ประธานและกรรมการชมรม ฯ พ้นจากสภาพเมื่อ

·       ตาย

·       ลาออก

·       ชมรม ฯ ถึงคราวออกตามวาระ

·       ขาดจากสมาชิกภาพ

·       ประชุมคณะกรรมการบริหาร 3 ใน 4 ให้พ้นจากตำแหน่ง

(3)     เมื่อประธานพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานชมรม ฯ ใหม่ 

ข้อ 28.    ตำแหน่งกรรมการว่างลง

                                ตำแหน่งกรรมการว่างลง นอกจากออกตามวาระให้ประธานแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน ภายใน 30 วัน 

ข้อ 29.    ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลง เมื่อถึงคราวออกตามวาระ

ให้ดำรงตำแหน่งอยู่ปฏิบัติงานจนกว่าจะได้ทำการมอบหมายให้ทำการมอบหมายงานให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้งใหม่ เป็นลายลักษณ์อักษร

ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 วัน หลังจากเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 

ข้อ 30.   การมอบหมายงานระหว่างกรรมการแต่ละตำแหน่ง ให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกรรมการอื่นเป็นพยานอย่างน้อย  2  คน 

ลักษณะที่ 4  การดำเนินงานของชมรม

หมวดที่ 1 ทุนดำเนินการ 

ข้อ 31.   ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดมุกดาหาร อาจหาทุนดำเนินการได้ ดังนี้ 

(1)     จากเงินบริจาคของสมาชิก 

(2)     จากเงินบริจาคของประชาชนและองค์กรอื่นๆ 

(3)     จากการจัดหารายได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

(4)     จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

(5)     รายได้จากการจำหน่วยทรัพย์ของชมรม ฯ 

(6)     เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม 

หมวดที่ 2 การลงลายมือชื่อ 

ข้อ 32.    ให้ประธานชมรม ฯ มีอำนาจลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งปวงพร้อมประทับตราของชมรม ฯ 

ข้อ 33.    ให้คณะกรรมการชมรม ฯ เปิดบัญชีชมรม ฯกับธนาคารโดยมีกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานชมรม ฯ และกรรมการจำนวน  3 คน  ซึ่งประกอบด้วย  ประธานหรัญญิกและกรรมการอีก 1 คน ร่วมลงนามลงลายมือชื่อถอนเงิน  โดยมีประธานชมรมและกรรมการอื่นอีก  2 คน และถอนเงินได้ไม่เกินวันละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ลักษณะที่  5  การประชุม 

หมวดที่ 1 การประชุมใหญ่ 

ข้อ 34.    คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ  3   ครั้งภาคในเดือนธันวาคม   เดือนเมษายน และเดือนกันยายน 

ข้อ 35.    คณะกรรมการอาจขอให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือสมาชิกลงลายมือชื่อ จำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของสมาชิกทั้งหมด อาจขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ โดยยื่นคำร้องขอต่อประธานชมรม ฯ เพื่อจัดให้มีการประชุมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องจากสมาชิก 

ข้อ 36.    ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1)    พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม ฯ

(2)    รับทราบดำเนินกิจการประจำปี

(3)    พิจารณาถอดถอนกรรมการตามระเบียบนี้ 

หมวดที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ 

ข้อ 37.    ให้คณะกรรมการชมรม ฯ มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงครบ

องค์ประชุม 

หมวดที่ 3 การดำเนินการประชุม  

ข้อ 38.    ให้ประธานชมรม ฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ 39.    ถ้าระเบียบนี้มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ประธานแจ้งให้กรรมการหรือสมาชิกแล้วแต่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  3  วัน  เว้นแต่การประชุมใหญ่ให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

หมวดที่ 3 ค่าสมาชิกรายปี

ข้อ 40.      สมาชิกต้องจ่ายค่าสมาชิกปีละ  20.-  บาท

 หมวดที่ 4 เงินอุดหนุน 

ข้อ 41.  ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ    จังหวัดมุกดาหาร อาจรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินของทางราชการหรือองค์กรเอกชน และหน่วยงานต่างๆได้ การ-

รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินเช่นว่านั้น ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชมรม ฯ 

หมวดที่ 5 การเก็บรักษาเงิน  

 ข้อ 42.  ให้เหรัญญิก เป็นผู้เก็บเงินสดไว้ในมือ ไม่เกิน  3,000.- บาท ส่วนเกินให้นำฝาก เข้าธนาคารในบัญชีของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ    จังหวัดมุกดาหาร 

ข้อ 43.    กำหนดการเบิกจ่ายเงินของชมรม ฯ โดยประธานชมรมร่วมลงนามในการเบิกกับเหรัญญิก 

                ข้อ 44.  ให้ประธานชมรม ฯ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของชมรมได้ครั้งละไม่เกิน............ 

                ข้อ 45.  คณะกรรมการชมรม ฯ อนุมัติสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน......... 

                ข้อ 46.  เหรัญญิกต้องทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุลรวมทั้งเอกสารการเงินตามหลักวิชาการบัญชี 

                ข้อ 47.  ผู้ตรวจสอบบัญชี ต้องมิใช้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของชมรมและต้องได้รับใบอนุญาต 

                ข้อ 48.  คณะกรรมการชมรม ฯ ต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่ได้ร้องขอ 

                ข้อ 49.  ผู้ตรวจสอบบัญชี  มีหน้าที่

(1)     รับเรื่องที่สมาชิกขอให้ตรวจสอบและแจ้งให้ที่ประชุมสมาชิกทราบ ถึงการดำเนินงานและการเงิน

(2)     ตรวจสอบการเงินของชมรม ฯ  ทุก  3 เดือน

ลักษณะที่  9  บทเฉพาะกาล 

หมวดที่ 1 การประกาศใช้ 

ข้อ 50.  ในระยะแรกของการใช้ระเบียบนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของชมรม ฯ เป็นไปโดยต่อเนื่องและมีการจัดระบบงานตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์แห่งระเบียบนี้

อันก่อให้เกิดความมั่นคงถาวรของชมรม ให้คณะกรรมการที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน ทำหน้าที่ตามระเบียบนี้ต่อไป ตามวาระของกรรมการชุดนี้  ดำรงตำแหน่ง

โดยยังไม่บังคับใช้ระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มาและสิ้นสภาพของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน แต่ในระยะดังกล่าวให้คณะกรรมการปัจจุบันดำเนินการให้มี 

ลักษณะที่  10   ผู้รักษาการตามระเบียบ

ข้อ 51.  ประธานชมรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียนแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2553  ของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร 

1.  จัดการประชุมสามัญประจำปีชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ    จังหวัดมุกดาหารปีละ 2 ครั้ง

2.  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ    จังหวัดมุกดาหาร  ปีละ  6  ครั้ง

3.  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ    จังหวัด  มุกดาหาร ปีละ 1 ครั้ง

4.  จัดโครงการอบรมความรู้และรณรงค์ตามโครงการเมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ช่วงก่อน  เทศกาลปีใหม่     

5.  จัดโครงการอบรมความรู้และรณรงค์ตามโครงการเมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ช่วงก่อน สงกรานต์    

5.  จัดโครงการอบรมความรู้และรณรงค์ตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

6.  จัดโครงการอบรมความรู้และรณรงค์ตามโครงการเมาไม่ขับ  กลับบ้านปลอดภัย ช่วงก่อน  ออกพรรษา (แข่งเรือ)

7.  จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

8.  จัดโครงการค่ายจริยธรรม

9.  จัดโครงการอบรมธรรมะ

10.  จัดโครงการผู้ถูกคุมความประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ ตามอำเภอต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร

11.  จัดให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับค่าอาหาร,  ค่าพาหนะ ,  ค่าบำรุงการศึกษา,  ส่งเสริมอาชีพ การให้ยืมทุนประกอบอาชีพและการสงเคราะห์ด้านอื่นๆ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและ

         ครอบครัวโดยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นกรณีรายบุคคล

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 ผลงานย้อยหลังหนึ่งปีของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ    จังหวัดมุกดาหารประจำปี 2552

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว