บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

         เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัท กรรมการภาคราชการ เอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

       นายภมร เชาว์ศิริกุล กล่าวว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยการสนับสนุนต่อยอดการดำเนินงานด้านทั้งด้านการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ด้านการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น และ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
       นายรัฐวิฬุรห์ หาญจึงถาวร กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2562 ว่า ปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้เข้าไปส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องการเพิ่มพื้นที่และช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรและการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การประชาสัมพันธ์ทางทาง social mediaและสื่ ออนไลน์ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น และเป็นที่น่าสังเกตุว่า ปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ หันมาใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนและท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มขึ้น
       ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่หมดวาระ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว