อบจ.มุกดาหาร จัดการอบรมตามโครงการน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
สู่การปฏิบัติในยุค New Normal

         เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในยุค New Normal โดยมีนายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ นายบุญเหลี่ยม บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายจอมศรี ศิริกาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายยุวพล อุดม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร

       นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในยุค New Normal ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการศึกษา ทรงมีพระราโชบายในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานมีอาชีพ การเป็นพลเมืองดี และได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว