27 มี.ค.56 แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดมุกดาหาร (คกส.จ.)
ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร


             เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายปราโมทย์ เมืองโคตร หัวหน้ากลุ่มงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการพิเศษ,คณะกรรมการกองทุนฯ และ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุกตำบลในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 53 ตำบล เข้าร่วมงาน
             นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงานและสร้างรายการพัฒนา         ศักยภาพสตรีและเครือข่ายการเพิ่มบทบาทสตรีและสร้างภาวะผู้นำสตรี การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีการเฝ้าระวังดูแลปัญหา และการช่วยเหลือเยียวยาสตรีการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิการให้แก่สตรี สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติจึงได้โอนจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และได้อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด สามารถใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร โดยได้จัดสรรงบประมาณมาดังนี้
     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 จำนวน 20 ล้านบาท แยกดังนี้
        -เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 80% จำนวน 16,000,000 บาท
        -เงินทุนอุดหนุน จำนวน 20% จำนวน 4,000,000 บาท แยกเป็น
                1.เงินอุดหนุนกิจกรรม จำนวน 97% เป็นเงิน 3,880,000 บาท
                2.งบบริหาร จำนวน 3% เป็นเงิน 120,000 บาท
    ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 50 ล้านบาท
        -เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 80 % จำนวน 40,000,000 บาท
        -เงินอุดหนุน จำนวน 20 % จำนวน 10,000,000 บาท แยกเป็น
                1.เงินอุดหนุนกิจกรรม จำนวน 97 % เป็นเงิน 9,700,000 บาท
                2.งบบริหาร จำนวน 3% เป็นเงิน 300,000 บาท
    รวม –ยอดการจัดสรรทั้งสิ้น 70,000,000 บาทแยกเป็น
        -ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 56,000,000 บาท
        -ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 14,000,000 บาทแยกเป็น
                1.เงินอุดหนุนกิจกรรม จำนวน 13,580,000 บาท
                2.งบบริหาร จำนวน 420,000 บาท
        ปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกกองทุนยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนแล้วจำนวน 4 ครั้ง และโอนเงินเช้าบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแล้ว 473 โครงการ เป็นเงิน 31,589,754 บาทลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว