จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2563

         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2563 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร
โดยก่อนเริ่มการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ได้อัญเชิญเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ไว้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ที่ได้รับมอบเครื่องหมาย พร้อมเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายพินิจ นิติวิทยาเทพ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร, พ.ต.ท.ประภาส จุลรัตน์ อัยการประจำจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุด , พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร, นายนิพนธ์ วรกรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลต้นแบบเชิดชูเกียรติการ "น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน" ดังนี้

1. รางวัลประเภทบุคคลต้นแบบระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวีระ มะลาดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี

2. รางวัลระดับชุมชน ประเภทกำนัน/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายยุทธจักร นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพอน สลางสิงห์ กำนันตำบลคำบก อำเภอคำชะอี , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายจำนง เชื้อคำจันทร์ กำนันตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง

3. รางวัลระดับชุมชน ประเภทผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณรงค์ นามวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านคลองสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวัฒนา ภาคีผู้ใหญ่บ้านสงเปือย หมู่ที่ 9 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชอบธรรม รูปคม ผู้ใหญ่บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี

4. รางวัลระดับชุมชน ประเภทครัวเรือน ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางทองเลี่ยม อุณวงค์ ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางฉลาด วงค์สุเพ็ง ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางโอเลี้ยง คำปิตะ ตำบลคงหลวง อำเภอดงหลวง

5. ประเภทภาคีเครีอข่าย(พิเศษ) ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอนิคมคำสร้อย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดงหลวง และรางวัลประเภทภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai Select โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ได้คัดเลือกร้านอาหารที่ปรุงอาหารรสชาติไทย ตกแต่งแบบไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและใช้วัตถุดิบในการปรุงของไทย จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านสวนอาหารนริทร์ และ ร้านพ่อทอนปลาเผา และต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว