กกต.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 2 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร หรือ กกต.จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น เพื่อให้ประชานมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจอธิปไตยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อการเมือง เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นเรื่องของคนไทยทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกๆด้าน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นของประเทศไทย ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งให้มากยิ่งขึ้น.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว