การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.55 มีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี ผลการนับคะแนน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้.-

         เขตเลือกตั้งที่ ๑
หมายเลข 9 นายอริน สิริพัฒน์ ได้ 552 คะแนน
หมายเลข 8 นายประเดิม รัชอินทร์ ได้ 519 คะแนน
หมายเลข 7 นายวรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ ได้ 507 คะแนน
หมายเลข 5 นายทวี รัชอินทร์ ได้ 503 คะแนน
หมายเลข 6 นายธีรพงษ์ เสียงล้ำ ได้ 463 คะแนน
หมายเลข 1 นางอุษา รัชอินทร์ ได้ 395 คะแนน
หมายเลข 4 นายกงเพชร สุรงค์วรรณ ได้ 382 คะแนน
หมายเลข 10 นายปรีชา ศรีสาพันธ์ ได้ 261 คะแนน
หมายเลข 12 นายมณฑล สงครามศรี ได้ 200 คะแนน
หมายเลข 11 นายธีระพล อาจหาญ ได้ 129 คะแนน
หมายเลข 2 นายกาญจนพงษ์ มหาโยธี ได้ 102 คะแนน
หมายเลข 3 ด.ต.วิชิต จันทโรจน์ ได้ 94 คะแนน
        เขตเลือกตั้งที่ ๒
หมายเลข 6 นายจุฬา รัชอินทร์ ได้ 571 คะแนน
หมายเลข 2 นายสังคม บุตรดีวงศ์ ได้ 539 คะแนน
หมายเลข 1 นายพิชิต บุตรดีวงศ์ ได้ 506 คะแนน
หมายเลข 3 นายบุญมี ภูชมศรี ได้ 475 คะแนน
หมายเลข 5 นางบุญเพ็ง สุวรรณประทีป ได้ 427 คะแนน
หมายเลข 4 นายบุญเรือง บุตรดีวงศ์ ได้ 383 คะแนน
หมายเลข 9 นายปราโมทย์ รอบรู้ ได้ 345 คะแนน
หมายเลข 7 นางอินทิรา แสงพารา ได้ 324 คะนน
หมายเลข 8 นายสนธยา พันโกฏิ ได้ 308 คะแนน
        เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 945 คน มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง 768 คน คิดเป็นร้อยละ 81.27 จำนวนบัตรเสีย 11 บัตร บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 บัตร
        เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 989 คน มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง 786 คน คิดเป็นร้อยละ 79.48 จำนวนบัตรเสีย 17 บัตร บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 9 บัตร
***กกต.จังหวัดมุกดาหาร ข่าว

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว