นายถาวร คูณคำตา
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร
        
ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารครบวาระดำรงตำแหน่ง ๔ ปี นายถาวร คูณคำตา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร (สท.) ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และกำหนดวันรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารทั้ง ๓ เขตเลือกตั้งพร้อมกัน ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓        สถานที่รับสมัคร หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร รวม ๓ เขตเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ คน ดังนี้
 เขตเลือกตั้งที่ ๑

 กลุ่มคนมุกรักบ้านเกิด
จำนวน  ๖ คน คือ
          หมายเลข ๑ นายพนมชัย พันธุ์พุทธ
          หมายเลข ๒ นายไพศาล อุทาวงศ์
          หมายเลข ๓ นายเกรียงศักดิ์ โทนทา
          หมายเลข ๔ นายสนธยา คำจันทร์
          หมายเลข ๕ นางสาววัชราภรณ์ สลางสิงห์
          หมายเลข ๖ นายวิทยา ฤทธิ์ผล

ผู้สมัครอิสระ
๕ คน คือ
         หมายเลข ๗ นายหำ ลีลา

    
    หมายเลข ๘ นายชนะ วดีศิริศักดิ์
         หมายเลข ๙ นายสุริยา  คำโยธา
         หมายเลข ๑๐ นายนิพนธ์ จันทร์ศรี (กกต.ท้องถิ่นประกาศไม่รับสมัคร เนื่องจากเป็นผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง)
         หมายเลข ๑๑ นายสมสมัย  แก้วดี

 ผู้สมัครกลุ่มเรารักมุกดาหาร

        หมายเลข ๑๒ นายจิตธนา  แสงเขียว
        หมายเลข ๑๓ นายสมหมาย  คำปัน
        หมายเลข ๑๔ นายทวี  คืนดี
        หมายเลข ๑๕ นายประเพ็ญ  คำปาน
        หมายเลข ๑๖ นายสุธี  บัวสด
        หมายเลข ๑๗ นายสุวัตน์  คำปาน
 
เขตเลือกตั้งที่ ๒
 กลุ่มคนมุกรักบ้านเกิด จำนวน ๖ คน คือ
       หมายเลข ๑ นายสถิตพงษ์ จิตรส่องแสง
       หมายเลข ๒
นางสาวทัดดาว เซียสกุล
       หมายเลข ๓ นางละมัย ธิบูรณ์บุญ
       หมายเลข ๔ นายกำพล ศรีมณีพันธ์
       หมายเลข ๕ นายศราวุฒิ อุทาวงศ์
       หมายเลข ๖ นายพงษ์เทพ ปริปุญโญ

ผู้สมัครอิสระ ๕ คน
คือ

 
    หมายเลข ๗  นายมงคล  เสนาพันธ์
      หมายเลข ๘ นายสุภวัฒน์ วงค์สีทา
      หมายเลข  ๙  นายผ่องใส่ เมืองโคตร
      หมายเลข ๑๐ นายณัฐพล แสงเขียว
      หมายเลข ๑๑ นายบรรจง วันปลั่ง
 ผู้สมัครกลุ่มเรารักมุกดาหาร
    หมายเลข ๑๒ จ.ส.ต.ธนาพล ภัทรธนบูรณ์
    หมายเลข ๑๓ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์
    หมายเลข ๑๔ นางอณิกานต์  พรหมอารักษ์
    หมายเลข ๑๕ นางวารี เมืองโคตร
    หมายเลข ๑๖ นายเมธี แสนวิเศษ
    หมายเลข ๑๗ นายสิทธิพร นิตยาคม

เขตเลือกตั้งที่ ๓
  
    กลุ่มคนมุกรักบ้านเกิด
จำนวน ๖ คน คือ
    หมายเลข ๑ นายสุรพล ศรีคำ
    หมายเลข ๒
นายบดินทร์ สิเนหะวัฒนะ (กกต.ท้องถิ่นประกาศไม่รับสมัครเนื่องจากเสียสิทธิเลือกตั้ง)
    หมายเลข ๓ ว่าที่ ร.ต.รณกร เดชประมวลพล
    หมายเลข ๔ นางยุภาพร คล่องแคล่ว
     หมายเลข ๕ นายธนโชค จันทิม
    หมายเลข ๖ นายพิทักษ์ ทานะสิทธิ์

ผู้สมัครอิสระ ๕ คน
คือ
    หมายเลข ๗ นางสาวสิน  จำปาหอม
    หมายเลข ๘ นายกิติศักดิ์  สิงห์เชาว์
    หมายเลข ๙ นายอนน เสมอใจ
    หมายเลข ๑๐ นายอรุณ พันธ์ศรี
    หมายเลข ๑๑ นายประสงค์  จีบกระโทก

ผู้สมัครกลุ่มเรารักมุกดาหาร
จำนวน ๖ คน
      หมายเลข ๑๒ นายจำเนียร  ทานะสิทธิ์
      หมายเลข ๑๓ นางเกษรินทร์  พันธุ์สุข
      หมายเลข ๑๔ นายสมบัติ บุญนิ้ม
      หมายเลข ๑๕ นางวิรังรอง จินตวานิช
      หมายเลข ๑๖ นายสังข์ทอง พึ่งตน
      หมายเลข ๑๗ นายไตรรงค์ ถวิลไพร

  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เห็นชอบประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร คนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
     และเพื่อเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง วิธีการหาเสียงเลือกตั้งการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียง รวมทั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสมานฉันท์ การรู้รักสามัคคีระหว่างผู้สมัคร ผู้สนับสนุนผู้สมัคร สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดโครงการเลือกตั้งท้องถิ่นเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๓๐
– ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ศาลาเรารักมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร สื่อมวลชน โดยภาคเช้าเป็นพิธีเปิดโดยนายวิเชียร ทวีโคตร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในฐานะผู้จัดการเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยสุจริต เที่ยงธรรม จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครับเลือกตั้งว่าจะหาเสียงเลือกตั้ง ไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง จะดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีปรองดองระหว่างผู้สมัคร ผู้สนับสนุนผู้สมัคร ยอมรับผลคะแนนของประชาชน และเมื่อได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนจะทำหน้าที่ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  จากนั้นเจ้าคณะตำบลมุกดาหาร ได้มาแสดงธรรมเกี่ยวกับธรรมะกับการเลือกตั้งที่สุจริต เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งตอบข้อซักถามของผู้สมัครเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
 
สำหรับสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร กำหนดดังนี้
     เขตเลือกตั้งที่ ๑ โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟ
     เขตเลือกตั้งที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร
     เขตเลือกตั้งที่ ๓ โรงเรียนศรีบุญเรือง

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว