21 มี.ค.51 มูลนิธิพระพุทธมงคลไตรลักษณ์ แถลงข่าวการสร้างพระพุทธมงคลไตรลักษณ์ที่วัดภูมโน
ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร

สร้างขึ้นภายใต้ concept (ความคิดรวบยอด) การรวมเอาลักษณะเด่นของการเปล่งประกาย ทางศิลปะของพระพุทธรูปสามสมัย คือ เชียงแสน- สุโขทัย –อู่ทอง ผสานกับลักษณะ Ana Tomy (กายวิภาค) แบบร่วมสมัยซึ่งมีลักษณะเป็น Realisitc (เหมือนจริง) เพื่อให้เกิดเป็นลักษณะเด่นของยุคสมัยที่สร้าง อันถือได้ว่าเป็นศิลปะร่วมสมัย (Contenperrary Art) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพุทธศิลป์ ศตวรรษที่  21
        
การรวมเอาพระทั้งสามสมัยมาสร้างใหม่นั้น มิใช่การเอารูปลักษณ์ภายนอกมาตัดต่อผสมกัน เช่น ท่านั่ง การห่มจีวร ลักษณะใบหน้า เปลวรัศมี และรูปทรงของพระวรกาย หากแต่ในทางศิลปะชั้นสูง จะไม่สนใจรูปลักษณ์พวกนี้มากนัก แต่จะจับเอาลักษณะเด่นของการเปล่งประกายทางความรู้สึก ( การเห็นด้วยตาใน) มาผสมผสานกัน เช่นความรู้สึกของ
         -
พระพุทธรูป อู่ทอง คือสงบนิ่ง เรียบเฉย แต่ถ้าจะดูจากรูปทรงแล้ว พระพักตร์แบน สัดส่วนไม่งดงาม ผอม ลีบ มีลักษณะไปทางศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากรูปลักษณ์ของศิลปะขอม
         -
พระพุทธรูปเชียงแสน ให้ความรู้สึกอิ่ม อุดมสมบรูณ์ มีความสุข ซึ่งถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอก จะเห็นพระวรกายอวบอ้วน ลำตัวสั้น พระพักตร์กลม
         -
พระพุทธรูปสุโขทัย ให้ความรู้สึกมีความเป็นตาทิพย์ ทางอุดมคติสูง มีความรู้สึกหลุดพ้นเบาสบาย รูปลักษณ์ภายนอก มีสัดส่วนให้เกิดความงามสูง ทั้งสัดส่วนรูปทรง อุดมคติกับรูปลักษณ์เดิมที่เคยมีมา
         ด้วยลักษณะเด่นทางความรู้สึกที่เป็นนามธรรมที่กล่าวมา ศิลปินได้ถ่ายทอดลักษณะเด่นของพระพุทธรูปมงคลไตรลักษณ์ ให้มีความรู้สึก โปร่งเบาสบาย มีพลังความนิ่งสงบ และความอิ่มเอิบอย่างไม่รู้จบ รูปลักษณ์ภายนอกที่เด่นชัดคือ มีรูปทรงที่ร่วมสมัย ระหว่างงานช่างปัจจุบัน อันเป็นการผสมผสานกันของลักษณะทางอุดมคติกับเหมือนจริง พระพุทธรูปโดยทั่วไปจะกำหนดมุมมองที่สวยงามแต่ด้านหน้า แต่พระพุทธรูปมงคลไตรลักษณ์สามารถชื่นชมความงามได้รอบด้านทั้ง  360 องศา


พระราชมุกดาหารคณี ประธานมูลนิธิ

อ.เอกชัย ลวดสูงเนิน ปฎิมากรเอก
กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว