19 เม.ย.55 มูลนิ​ธิรักษ์ไทย จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร

            เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 จากการเปิดเผยของ นายสุรเดช วิเศษการ เจ้าหน้าที่ภาคสนามอาวุโส มูลนิธิรักษ์ไทย มุกดาหารว่า ได้จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ(โครงการฟ้ามิตร 2 ) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกเอดส์วัณโรคและมาเลเรีย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี.และการเข้าใจถึงบริการด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพันธ์ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ผู้เข้าร่วมได้แก่สื่อมวลชนภายในจังหวัดมุกดาหาร
            นายสุรพล กุลัตก์นาม ผู้ประสานงานภาคสนามมูลนิธิรักษ์ไทยมุกดาหาร เพิ่มเติมว่า มูลนิธิรักษ์ไทยได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สื่อมวลชนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทยมุกดาหาร เพื่อพัฒนาเครื่อข่ายความสัมพันธ์กับสือมวลชนและเพิ่มพื้นที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแรงงาน อันจะนำไปสู่การทำให้สังคมเกิดความเข้าใจ "คุณค่าความเป็นแรงงาน" และเพื่อนำไปสู่การนำเสนอข่าวด้านบวกเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติสู่สาธารณชนต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว