18 ก.ค.55 เทศบาลเมืองมุกดาหารอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

        เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำชุมชนของสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 3 เนื่องด้วยกรมปกครองได้กำหนดให้มีการดำเนินการโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้านและชุมชน ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นตัวแทนของสำนักงานทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือนายทะเบียนในการประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชนแก่ราษฏรในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานทะเบียนให้ทั่วถึง และทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
         นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า การฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชนจึงจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดูแลแนะนำงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิของบุคคลด้านงานทะเบียนได้อย่างถูกต้องต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว