จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดับจังหวัดปี 2563
ลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 ลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ บ้านโนนสว่าง หมูที่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ โดยมีนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมืองฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางทรายใหญ่และประชาชน ตำบลบางทรายใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามกระบวนการคัดสรรกิจกรรม 5 ประเภทประกอบด้วย ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” , ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.), ประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน , ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต) และประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค
บ้านโนนสว่างอำเภอเมืองมุกดาหารได้จัดฐานเรียนรู้ต่างๆ ในหมู่บ้านอาทิเช่น ฐานเพิ่มรายได้ ฐานลดรายจ่าย ฐานเอื้ออารีย์ ฐานการออม และฐานเดินตามรอยพ่อ ซึ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านโนนสว่างได้ยึดหลักการขับเคลื่อนตามแนวทาง 3 สร้าง คือ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่วนของครัวเรือนสัมมาชีพ เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานของนายบุญถิน บางทราย บ้านเลขที่ 10 ม.10 ต.บางทรายใหญ่ ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ให้ครอบครัวและขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้
       จากนั้นได้เดินทางไปยัง บ้านนาม่วง ม.6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล โดยมีนายอำเภอดอนตาล พัฒนาการอำเภอดอนตาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลดอนตาลร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน ทั้ง 5 ประเภทกิจกรรม ซึ่งที่นาม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตาล ชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง และแปรรูปอาหารจากปลาน้ำโขง ส่วนครัวเรือนสัมมาชีพ เป็นครัวเรือนของนางบุญล้อม คนไว บ้านเลขที่ 101 ม.6 ต.ดอนตาล ที่ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีสวนยางพารา ปลูกพริกชี้ฟ้า เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เพาะพันธุ์หอยขมและผักต่างๆ
นอกจากนี้ ทุกครัวเรือน มีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหารในห้างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อีกด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว