อบจ.มุกดาหาร นำนวัตกรรมซอยซีเมนต์ (Soil Cement) มาใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ําแก้ปัญหาภัยแล้ง
ในเขตพื้นที่ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวัฒนา โคตรถา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายไพจิตร น้อยทรง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และผู้นำชุมชน 2 หมู่ บ้าน ประกอบด้วยบ้านงิ้ว หมู่ 4 ,บ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง ลงพื้นที่ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบแกนซอยซีเมนต์ในลำห้วยเปรต เชื่อมระหว่าง บ้านงิ้ว หมู่ 4 และบ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง ความยาว 16 เมตร สูง 1.50 เมตร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว
       นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยเนื้อดินภาคอีสานส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินทราย ทําให้มีปัญหาในการกักเก็บน้ํา จึงนำนวัตกรรมซอยซีเมนต์ (Soil Cement) มาใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ําประชารัฐ แบบมีร่องแกนซอยซีเมนต์ เพื่อเสริมความแข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าฝายชะลอ น้ําแบบอื่นๆ และสามารถรับน้ําหนักของตัวฝายได้มากกว่า 3 ตัน ต่อตารางเมตร ทําให้สามารถเพิ่ม ปริมาณน้ําที่เก็บกักในตัวฝายได้มาก และช่วยให้ฝายชะลอน้ําแบบนี้มีอายุการใช้งานยืนยาวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่อยู่อาศัยนอกเขตชลประทานมีน้ําใช้ในการทําเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วยเก็บกักน้ําได้ดี โดยเฉพาะสภาพดินทรายในพื้นที่ภาคอีสาน
       นวัตกรรมซอยซีเมนต์ (Soil Cement) คือการปรับปรุงดินด้วยปูนซีเมนต์ โดยการผสมผงปูนซีเมนต์เข้าไปในเนื้อดินให้เข้ากันในอัตราส่วน 1: 20 - 1 : 40 ให้กําหนดอัตราส่วนของดินที่ใช้ผสมตามคุณสมบัติและ สัดส่วนจํานวนคละแล้วสเปรย์น้ําให้ทั่ว จากนั้นจึงบดอัดแน่น เพื่อเป็นการปรับปรุงดินให้มีคุณสมบัติต่างๆ ทางวิศวกรรมของดินในหลายๆ ด้านได้ดีขึ้น เช่น กําลังต้านแรงทานแรงเฉือนสูงขึ้น กําลังรับ น้ําหนักแบกทานเพิ่มมากขึ้น การยึดเกาะระหว่างเม็ดดินมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นการซึมผ่านของน้ําลดลง มีความทนทานต่อการกัดเซาะ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เป็นผลดีของดิน โดยหลังจากสร้างเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน จำนวนกว่า 150 หลังคาเรือน ได้มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ได้อย่างพอเพียง และยั่งยืนต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว