สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนชั้น ป.1
โดยใช้คู่มือฝึกทักษะเพิ่มระดับสติปัญญา (IQ) รุ่น 3

         เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การส่งเสริมและฝึกทักษะเสริมสติปัญญา โดยใช้คู่มือประกอบการฝึกเพิ่มระดับสติปัญญาเด็กอายุ 2 – 15 ปี จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมจำนวน 7 รุ่น กำหนดอบรมรุ่นละ 2 วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการฝึกทักษะเพิ่มระดับสติปัญญา (IQ) ส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 6 – 7 ปี ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งเสริมทักษะความฉลาดทางสติปัญญา โดยใช้คู่มือฝึกทักษะเพิ่มระดับสติปัญญา (IQ)
       โดยในวันนี้เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 3 ผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร คำอาฮวนดงเย็นฯ และสะพานมิตรภาพ จำนวนทั้งสิ้น 52 คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้จาก วิทยากรครู ก ประกอบด้วยนักจิตวิทยาคลินิก, พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, บุคลากรสาธารณสุข, ผู้จัดการโครงการระดับจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ในสังกัดศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว