รายการจองสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

    สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารคณะกรรมการผ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ แจ้งยอดเงินบริจาคเพื่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของธนาคารต่างๆ สรุปรายได้จากการบริจาคสุทธิรวม ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2554 รายได้รวมทั้งสิ้น 26,353,661.61 บาท

แยกรายการได้ดังนี้

    1.รายได้จากการรับบริจาค 18,019,544.61 บาท

    2.รับเงินค่าบูชาเหรียญฯ 4,475,251.00 บาท

    3.รับเงินค่าจองเสาพระพุทธรูปฯ 3,638,866.00 บาท

    4.รับจองเกษา 220,000,00 บาท

หักรายการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 25,996,554.00 บาท

แยกรายการได้ดังนี้

    1.ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพระพุทธรูปฯ21,359,841.00 บาท

    2.เงินทดรองจ่ายค่าจัดสร้างเหรียญฯ 4,636,713.00 บาท

    คงเหลือเงินในบัญชีธนาคารทั้ง 9 ธนาคาร 357,107.61 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

    สรุปการจองเสาเอกเพื่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดรอยพระพุทธบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 สิงหาคม 2554

ฐานรากเสาเอก F1-1 จำนวน 7 ฐาน

    1.นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เลขฐาน 40 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 199,999 บาท

    2.ครอบครัวตั้งประกิจ เลขฐาน 42 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 199,999 บาท

    3.คุณวรลักษณ์ บุตรธิเดช เลขฐาน 45 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 199,999 บาท

    4.นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ เลขฐาน 58 จำนวน 1 ต้น จำนวน เงิน 199,999 บาท

    5.นายภมร เชาว์ศิริกุล เลขฐาน 54 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 199,999 บาท

 รวมทั้งสิ้น 5 ต้น จำนวนเงิน 999,995 บาท

ฐานราก F1 จำนวน 86 ฐาน

    1.ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เลขฐาน 98 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    2.นายสัมฤทธิ์ โภคสวัสดิ์ เลขฐาน 90 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    3.นางสาวมฑการ มายถิ เลขฐาน 2 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    4.คุณวรลักษณ์ บุตรธิเดช เลขฐาน 39 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    5.นายอนุศักดิ์ อนุตรโพธิ์แก้ว พร้อมครอบครัว เลขฐาน 19 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    6.นายสันต์ ชัยสันติตระกูล เลขฐาน 77 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    7.นางจินดา ชัยสันติตระกูล เลขฐาน 78 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    9.คุณยายเฮือง-คุณตาน้อม ขันแข็ง เลขฐาน 4 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    10.นายบุญยืน-นางลัดดา นายโชดก คำหงส์ เลขฐาน 15 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    11.คุณพัชนุฒ คุณทิพย์วัลย์ จงจตุภัทร เลขฐาน - จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    12.คุณสุฑาทิพย์ เสถียรภัทรวงศ์ เลขฐาน - จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    13.คุณสมสมัย รอบคอบ เลขฐาน - จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    14.นายศรัณย์ ประดิษฐารมณ์ เลขฐาน 69 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    15.นายอนุวัตร อนุรักพันธุ์ เลขฐาน 7 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    16.คุณพ่ออุดม ประดิษฐารมณ์ เลขฐาน 59 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท

    17.ครอบครัวบุตรธิเดช เลขฐาน 1 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 99,999 บาท รวมทั้งสิ้น 16 ต้น จำนวนเงิน 1,599,984 บาท

ฐานราก F2 จำนวน 1 ฐาน

    1.ดร.วนิดา บดินทร์ภัคดีกุล และครอบรัว เลขฐาน 6 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 888,888 บาท

รวมทั้งสิ้น 11 ต้น จำนวนเงิน 888,888 บาท

ฐานราก F3 จำนวน 12 ฐาน

    1.นายอนุวัตร อนุรักพันธุ์ เลขฐาน 96 จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 1,499,999 บาท รวมทั้งสิ้น 11 ต้น จำนวนเงิน 1,499,999 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,638,866.00 บาท ( สามล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน )

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า