15 .ค.55 โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกาคุ้มครองแรงงานในระบบ

         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง แก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ ให้แก่เครือข่ายแรงงาน จำนวน 53 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองแรงงานแก่ลูกจ้าง ความปลอดภัยในการทำงาน
         สำหรับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้น นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ ได้กล่าวว่า จะปรับค่าแรงขั้นต่ำ มีแนวทางให้แรงงานในจังหวัดมุกดาหารให้ได้ 230 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ต้องให้แรงงานมีฝีมือ โดยสามารถปรับขึ้นภายในวันที่ 1 มกราคม จะเริ่มค่าแรง 300 บาท/วัน ถ้าไม่ทำตามจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยจะมีหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้กำกับดูแล.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว