14 มิ.ย.55 อบจ.มุกดาหาร ประกวดแข่​งขันแชมป์ก​ลองยาวพื้น​เมืองแบบประ​ยุกต์เมือง​มุกดาหาร ประจำปี 2555 ชิงรางวัลเกือบสองแสนบาท.

 

         ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะจัดการประกวดแข่งขันแชมป์กลองยาวพื้นเมืองแบบประยุกต์เมืองมุกดาหาร  ประจำปี 2555 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 – 18 กรกฎาคม 2555 ณ หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสืบสานการแสดงศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น  ส่งเสริมการแสดงออกทางภูมิปัญญา และสร้างจิตสำนึกให้เกิดแก่เด็ก เยาวชน   และประชาชน  ได้เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นตนเอง  ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อฉลองครบรอบ 16 ปี หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ให้ยิ่งใหญ่และสร้างจุดสนใจ  เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปมาเที่ยวชมงานมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการสมัครดังต่อไปนี้.

                   1. หลักเกณฑ์ทั่วไป
                       
1.1 คณะกลองยาวที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
                             -
ผู้แสดงในคณะต้องมีสุขภาพแข็งแรง
                             - อายุอยู่ในระหว่าง
15 - 55 ปี
                       1.2
รูปแบบการเล่น 2 แบบ (โดยทุกคณะจะต้องแสดงทั้ง 2 แบบ)
                            
1.2.1 แบบโบราณ (ทำนองดั้งเดิม)  ใช้เวลาการแสดง 10 นาที
                             1.2.2
แบบประยุกต์ (ใช้จังหวะ/ทำนองเพลงลูกทุ่งเข้าประกอบด้วย)ใช้เวลาการแสดง 10 นาที
                       
1.3 จำนวนผู้เข้าร่วมแสดงไม่ต่ำกว่า 31 คน ดังนี้
                            
1.3.1 ผู้เล่นดนตรี (ตีกลอง)         ไม่ต่ำกว่า 11 คน
                            
1.3.2 ผู้ฟ้อนรำประกอบ             ไม่ต่ำกว่า 10 คู่ (20 คน)
                        
1.4 การแต่งกายแบบพื้นเมืองอีสาน
                       
1.5 ให้ใช้เฉพาะเครื่องดนตรีพื้นเมือง
                       
1.6 คณะที่จะประกวดต้องรายงานตัวก่อนการแสดงอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
                  
2. เกณฑ์การให้คะแนน
                       
2.1 จำนวนผู้แสดง (ไม่ต่ำกว่า 31 คน)            10 คะแนน
                       
2.2 การแต่งกายแบบพื้นเมืองอีสาน               10 คะแนน
                       
2.3 การรักษาเวลาในการแสดง (20 นาที)        10 คะแนน
                       
2.4 การให้จังหวะ ลีลา                             20 คะแนน
                       
2.5 ท่วงที ทำนอง                                  10 คะแนน
                       
2.6 ความคิดสร้างสรรค์                            10 คะแนน
                              - คณะที่แสดงจะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตหรือเอกลักษณ์วัฒนธรรมอีสานหรือชนเผ่า 
8  เผ่ามุกดาหาร
                       
2.7 ความพร้อมเพรียง                    20 คะแนน
                             - ต้องมีป้ายทีม
ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ  เป็นต้น

                        2.8 องค์ประกอบรวม              10 คะแนน
                             - พิธีกร
,เสียงประกอบ  (เครื่องขยายเสียง, ลำโพง, กีตาร์เบส, ออร์แกนหรืออีเลคโทน, พิณประยุกต์, แคน, ซอ และฉาบ เป็นต้น)
                   3.
รางวัลการประกวด
                       
3.1 รางวัลชนะเลิศ                        จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
                       
3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
                       
3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
                       
3.4 รางวัลชมเชย                         จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
                       
3.5 รางวัล ขวัญใจไทบ้าน             จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  30,000  บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ  (ได้รับการโหวต คะแนนจากผู้ชม)
                   4.
การรับสมัคร
                       
4.1 รับสมัคร  ระหว่างวันที่  19 - 29  มิถุนายน  2555  ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 0-4263-2707, 0-4263-2707, 086-8502-2334  (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน  20  คณะ)
                   5.
การจัดประกวด
                      
5.1 แข่งรอบที่ 1 รอบคัดเลือก           วันที่ 11 กรกฎาคม 2555  (คัดไว้จำนวน 9 คณะ)
                       5.2
แข่งรอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ        วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
                       - 
ทุกคณะที่เข้าประกวดในรอบคัดเลือกจะได้รับค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 3,000 บาท  โดย  ต้องเตรียมหลักฐานเอกสารการรับเงินของพนักงานขับรถ ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบขับขี่  และสำเนาคู่มือรถยนต์  จำนวนอย่างละ  1  ชุด  
                   6.
สถานที่จัดประกวด
                       -  หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว