มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาเมืองคู่แฝดกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ เมืองดองฮา จังหวัดกวางตริ ประเทศเวียดนาม
.

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความสงบเรียบร้อย กับประเทศเพื่อนบ้านตามโครงการพัฒนาเมืองคู่แฝด โดยเชิญส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาเมืองคู่แฝด เส้นทางเศรษฐกิจสายตะวันออกประเทศเวียดนามสู่ตะวันตกประเทศพม่า ewec ให้เกิดความสมบูรณ์ในการใช้งานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ได้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาครัฐของจังหวัดกวางตริ ในฐานะเมืองคู่แฝดของจังหวัดมุกดาหาร ณ เมืองดองฮา จังหวัดกวางตริ ประเทศเวียดนาม.

นำโครงการโดย " รุ่นใหม่การท่องเที่ยว " ROONMAI  TRAVEL
ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่  51- 0297
คลิกรายละเอียด
กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว