10 ส.ค.55 สมาคมกีฬาร่วมกับ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร จัดการอบรมสัมมนาองค์กรด้านการบริหารจัดการกีฬา

         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาองค์กรด้านการบริหารจัดการกีฬา การอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัด สกลนคร สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร บรรยาย ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรกีฬาระดับต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร ให้มีความเข้มแข็ง
         นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว ได้มีการรวบรวมบุคคลกรในวงการกีฬาของจังหวัดมุกดาหารมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน การบริหารจัดการกีฬาในจังหวัดนั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะเอื้อไปสู่การพัฒนากีฬาจังหวัดอย่างยั่งยืน เพราะเมือง องค์กรกีฬามีความเข้มแข็ง มีแผนการปฏิบัติงานตามขอบข่าย มีการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว ก็ย่อมส่งผลต่อการดำเนินงานที่ดีในภาพรวมขององค์กรกีฬาระดับจังหวัดอย่างแน่นอน

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว