7 มิ.ย.55 องค์​กรสตรีในจั​งหวัดมุกดา​หาร ร่วมจัดตั้งชม​รมส่งเสริม​พัฒนาสตรีจั​งหวัดมุกดา​หาร


องค์กรสตรีในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมตั้งชมรมส่งเสริมพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อส่งเสริมให้สตรีทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวด
 สร้างบทบาทสตรีให้มีความเข้มแข็ง โดยมีภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานโดยตำแหน่ง

              ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัจจุบัน จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดตั้งชมรมส่งเสริมพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร ขึ้น สืบเนื่องจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ได้ประทานเงินขวัญถุง จำนวน 10,000 บาท ที่ได้จากการจัดงานเพชรน้ำหนึ่ง ครั้งที่ 3 รวมพลังสตรีไทย ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปเป็นทุนตั้งต้นในการจัดตั้งชมรมส่งเสริมพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร โดยให้ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในนามประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานโดยตำแหน่ง เพื่อต้องการส่งเสริมให้สตรีทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด พัฒนาบทบาทสตรีให้มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและปฏิบัติงานของสตรีในจังหวัด ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนสตรีและสตรีผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อเข้ามาดำเนินงานในชมรมแล้ว ซึ่งมาจากองค์กรสตรี ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ทุกภาคส่วน
           
สำหรับสตรีที่ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมฯ สามารถยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนชมรมฯ โดยไม่เสียค่าสมัคร ได้ ณ ที่ทำการชมรมส่งเสริมพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร ที่ทำการสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร อาคารชั่วคราวบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) ในวัน เวลา ราชการ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว