จังหวัดมุกดาหาร รับมอบแอลกอฮอล์ตามโครงการ "พลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

         เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร รับมอบแอลกอฮอล์ จากตัวแทนบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และนายกานต์ สุวรรณพันธ์ พลังงานจังหวัดมุกดาหาร ตาม“โครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ 70% บรรจุในแกลลอนขนาด 20 ลิตร จำนวน 390 แกลลอน รวมปริมาณ 7,800 ลิตร (ราคาแกลลอนละ 933.64 บาท) คิดเป็นมูลค่า 364,119 บาท
       ทั้งนี้ เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสธ.) รวม 78 แห่ง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด เพื่อใช้เป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ อันเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการระบาดและดูแลสุขภาพประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว