7 มี.ค.55 พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตวันมาฆบูชา

         พระวัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ออกเดินบิณฑบาตเช้าวันมาฆบูชา พุทธศสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก

        เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งในวันนี้นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ ในพระพุทธศาสนาโดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ
         นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชน และพระสงฆ์ จะมีการประกอบพิธีต่างๆ เช่น การตักบาตรการฟังพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์นิคม พุทธธัมโม วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรมการเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล.

***พระอาจารย์นิคม พุทธธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม 08-5003-7614

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว