3 เม.ย.55 ปภ. มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕

เมื่อวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนบูรณาการในการปฏิบัติ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัด กล่าวรายงานว่าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ (รวม ๗ วัน) ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์” เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ ของจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ขึ้น ณ สำนักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ที่สำนักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว