จังหวัดมุกดาหาร เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคํานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และแนวพระราชดําริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

       จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดําเนินโครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดําเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
       โดยเมื่อวันที่ 28 ก.ค.63 ที่ผ่านมา นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายวิริยะ ทองผา รององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี จัดพิธีเปิดโครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว