2 ก.ค.55 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดประกวดพานบายศรีเศียรพญานาคจากใบตองสด ชิงเงินรางวัลกว่า 4 หมื่นบาท


องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดประกวดพานบายศรีเศียรพญานาคจากใบตองสด เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชิงเงินรางวัล
45,000 บาท
เนื่องในโอกาสครบรอบ
๑๖ ปี การก่อตั้งหอแก้วมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ประจำปี ๒๕๕๕

         นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องมีภูมิลำเนาอยู่เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ ต้องมีผู้ร่วมทีมตั้งแต่ ๔ คนขึ้นไป โดยลักษณะพานบายศรีที่ประกวด ต้องทำเป็นเศียรพญานาคไม่น้อยกว่า ๓ เศียร พานบายศรี มีความสูงจากฐานถึงยอดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร รัศมีไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป เช่น ใบตอง ดอกไม้ ใบไม้ต่างๆ โดยผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมวัสดุมาเอง และอนุญาตให้ใช้โฟม เข็มหมุด ลวด ตะปู เชือก เข็ม ด้าย หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม และสามารถจัดทำบายศรีและส่วนประกอบมาก่อนก็ได้ แต่ให้มาประกอบเป็นพานบายศรีพญานาคในวันแข่งขัน และต้องสื่อความหมายถึงพิธีกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
      
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะตกแต่งพานบายศรีจากใบตองสดให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมอันดีงานในท้องถิ่นสืบไป และเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่ามรดกท้องถิ่นให้เยาวชนคนหนุ่มสาวได้สืบทอดงานฝีมืออันวิจิตรประณีต และคิดสร้างสรรค์ประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้สู่ท้องถิ่นอื่นๆ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๖ ปี การก่อตั้งหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้
    
สำหรับรางวัลการประกวดชนะเลิศ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิฯอันดับที่ ๑ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และ รางวัลชมเชย จำนวน ๑๓ รางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสมัครได้ ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๓-๒๗๐๗

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า