สภานักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร ปี 2544
 

MUKDAHAN AMATEUR RADIO LEAGUE

 

 สำนักงาน 42/39 ศูนย์การค้าดานัง ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
 

 

ศูนย์ควบคุมข่าย วิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร  HS4AD / รับ-145.650/ ส่ง-145.050 MHz.
ในบริเวณโรงน้ำตาล สหเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 ประกาศสภานักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร

ที่ 02/2544

เรื่อง  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสภานักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร

        ด้วยสภานักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร ตามระเบียบว่าด้วยองค์การเคลือข่าย ปีพุทธศักราช 2543 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2544 เพื่อให้การบริหารดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สภานักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาฯ ดังนี้.-
 

        คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล นามเรียกขาน ตำแหน่ง
1. ดร.อิดิธ  นามประกาย HS4BGG ที่ปรึกษา
2. นายธนิต  ปิติพัฒน์ HS1KAA ที่ปรึกษา
3. นายสกล  รักษ์สัตย์ HS4MJ ที่ปรึกษา
4. นายธีระพล  โชติช่วง HS4MI ที่ปรึกษา
5. นายพิเชฐ  แสงนิศากร HS4BPH ที่ปรึกษา
6. นายธีระศักดิ์  ดาวมุกดา HS1KCC ที่ปรึกษา
7. นายไพบูลย์  ศรีหาคิม HS4BFU ที่ปรึกษา
8. นายสุรสิทธิ์  สมควรดี HS3ADT ที่ปรึกษา
9. นายชินกร  หาญวชิรพงศ์ HS4MF ที่ปรึกษา

 

        คณะกรรมการบริหารสภานักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

นามเรียกขาน ตำแหน่ง
1. ด.ต.สุรพงษ์ พนมพรรณ HS4BHM ประธาน
2.

นายชำนาญ  พฤกษวรรณกุล

HS4CTT รองประธานฝ่ายบริหาร
3.

นายบุญถม มีระหงษ์

HS4CZY รองประธานฝ่ายกิจกรรม
4.

นายเศรษฐา ศรีระวัฒน์  

HS3JQQ เลขานุการ
5.

นายจุนวัตร ผิวทอง

HS4DDC กรรมการ
6.

นายสุพัฒน์ กุลสุทธ

HS4MOD ปฎิคม
7.

นายธรรมนูญ บุดดีวงศ์

HS4GAK กรรมการ
8. นายชมพู กลางประพันธ์ HS4FVG กรรมการ
9. นายชัยยุทธ  ลิ้มวัฒนา HS1KAD เหรัญญิก
10. นายวิชิต  พระสาวงศ์ HS4LQS ฝ่ายเทคนิคส์
11. นายโกมล  ร้อยศรี HS4KWI ผช.ฝ่ายเทคนิคส์
12. นายศราวุธ  จันปุ่น HS4HUP นายทะเบียน
13. นายชูโรจน์  ตรีประภากร HS6AHA ประชาสัมพันธ์

 

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ ณ วันที่  23  กุมภาพันธ์  2544

                                                                                            

                                                                                             ดาบตำรวจ  สุรพงษ์  พนมพรรณ

                                                                                             ( ดาบตำรวจสุรพงษ์  พนมพรรณ )

                                                                                                      HS4BHM

                                                                                        ประธานสภานักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

*** สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตู้ ป.ณ.2008,กรุงเทพฯ 10501 โทร.02-6184435-6 FAX:EXT.13 


--------------------------------------------------------------------------------------------------
5 พ.ค.2544 การประชุมสภาวิทยุสมัครเล่น เขต 4
ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เลย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู มุกดาหาร สกลนคร นครพนม ที่ มุกดาหารแกรนด์โฮเทล


 


นายฉลาด ทุ่นศิริ HS4MCR


ประกาศชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร

ที่ 21 / 2543

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร

            ตามที่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2542 เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2542 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองมุกดาหาร และมติที่ประชุมใหญ่ให้ ดาบตำรวจสุรพงษ์ พนมพรรณ ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น จังหวัดมุกดาหาร  และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชมรมฯ ขอประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษา และ คณะกรรมการบริหาร ดังนี้.-
 

ที่ปรึกษาชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร

1.นายธนิต ปิติพัฒน์ HS 1 KAA

2.นายธีระพล โชติช่วง HS 4 MI

3.นายวสันต์ โภคสวัสดิ์ HS 4 BGS

4.นายสายันต์ สุขวัฒนะ HS 4 CHL

5.นายบุญชัย ตั้งจิตรัตน์ HS 4 BGE

6 นายพิเชฐ แสงนิศากร HS 4 BPH

7ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒ อัมไพพันธ์ HS 4 BJA

8.นายไพบูลย์ ศรีหาคิม HS 4 BFU

9.นายสกล รักษ์สัตย์ HS 4 MJ

คณะกรรมการบริหาร ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร

1.ด.ต.สุรพงษ์ พนมพรรณ HS4BHM ประธานชมรมนักวิทยุฯ 08-62193050

2.นายชำนาญ พฤกษวรรณกุล HS4CTT รองประธานฝ่ายบริหาร/นายสถานีฯ

3.นายชินกร หาญวชิรพงศ์ HS4DMS รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

4.ดร.อิดิธ นามประกาย HS4BGG รองประธานฝ่ายต่างประเทศ 042-611047

5.นายบุญถม มีระหงษ์ HS4CZY รองประธานฝ่ายจัดหารายได้ 042-681109

6.นายจุนวัตร ผิวทอง HS4DDC กรรมการ ประธานกลุ่มดอนตาล

7.นายสุพัฒน์ กุลสุทธิ์ HS4MOD กรรมการ ประธานกลุ่มหว้านใหญ่

8.นายธรรมนูญ บุดดีวงศ์ HS4GAK กรรมการ ประธานกลุ่มคำชะอี

9.นายชมพู กลางประพันธ์ HS4FVJ กรรมการ ประธานกลุ่มหนองสูง

10.นายเศรษฐา ศรีระวัฒน์ HS3JQQ เลขานุการ 01-8721514

11.น.ส.รัศมี ทีคันโท HS4LOT ผช.เลขาธิการ/ประจำสถานีควบคุมฯ 042-611571

12.นางดรุณี โฃติช่วง HS4BIO เหรัญญิก 042-611418

13.นายเอกลักษณ์ รูปดี HS4DDF ฝ่ายปฏิคม

14.นายชูโรจน์ ตรีประภากร HS6AHA ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 042-613555

15.นายองอาจ ชอบเจริญ HS4BSI ฝ่ายเทคนิคส์ 042-611299

16.นายท็อค แคล่วคล่อง HS4AIF ผช.ฝ่ายเท็คนิคส์

17.นายสุริยันต์ เหลาผา HS4CDI นายทะเบียน/ประจำสถานีควบคุมฯ

18.นายจักรกฤษ แทนขุนทด HS4DCO บรรณรักษ์

                 ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ดำเนินการบริหารชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ต่อสังคมและประเทศชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

            ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543
 

                                                                         ลงชื่อ     ดาบตำรวจ สุรพงษ์  พนมพรรณ

                                                                                     ( สุรพงษ์  พนมพรรณ )

                                                                                         HS4BHM

                                                                          ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ความถี่วิทยุสมัครเล่น ที่ใช้ในจังหวัดมุกดาหาร HS4AD มุกดาหาร

รับ-145.650/ส่ง-145.050  MHz. HS4AD ศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่น 

145.025    MHz.   VR.อ.คำชะอี 

145.025    MHz.   VR.อ.หนองสูง

145.175    MHz.   VR.อ.นิคมคำสร้อย กลุ่มจันผา

145.600    MHz.   VR.อ.เมืองมุกดาหาร ( VR.ธงแดง )

145.925    MHz.   VR.อ.หว้านใหญ่ ( VR.แก่งกะเบา )

145.700    MHz.   VR.อ.ดอนตาล

 

      การปรับปรุงเครื่อง ศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร
 

    17/03/44 ใส่ Repeater ที่ ศูนย์ควบคุมข่าย HS4AD  โดย HS4LQS หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิคส์ HS4JAP,HS4 ผู้ช่วย ได้ร่วมกันไปติดตั้ง และทดลองออกอากาศ ช่องที่  101 ความถี่ 145.650/145.050 MHz.ตามที่กรมไปรษณีย์กำหนด 

 

***16 ธ.ค.55 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ใหม่ คลิกรายละเอียด 
***สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว