หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวเก่าอยู่ข้างล่างครับ)
เดือน สิงหาคม-กันยายน 2557

 

17 ก.ย.57 จังหวัดมุกดาหาร อบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ อปท.ร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คลิกรายละเอียด
17 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี 2557 คลิกรายละเอียด
17 ก.ย.57 ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด คลิกรายละเอียด
15 ก.ย.57 จังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คลิกรายละเอียด
14 ก.ย.57 ป่าไม้ จับ ส.อบจ.พร้อมลูกน้อง ล่าสัตว์ป่าในเขตภูสีฐาน คลิกรายละเอียด
12 ก.ย.57 จังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน กรณียากจนเจ็บป่วย พิการ อนาถา อำเภอหว้านใหญ่และดงหลวง คลิกรายละเอียด
12 ก.ย.57 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชายแดนด้วยวิธีการสหกรณ์ คลิกรายละเอียด
12 ก.ย.57 จังหวัดมุก​ดาหาร มอบนโยบายส​ร้างความเข้​าใจแก่สถาน​ประกอบการ เพื่อเป็นก​ารลดอบายมุ​ข สร้างสุขให้​สังคม คลิกรายละเอียด
12 ก.ย.57 ธนาคารออมสิ​น สร้างความเ​ข้มแข็งให้​แก่สถาบันก​ารเงินชุมช​น พัฒนาศักย​ภาพผู้นำชุ​มชน เสริมสร้าง​ความรู้แนว​ทางการพัฒน​ากองทุนหมู่​บ้าน คลิกรายละเอียด
11 กย 57 เสวนาประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
โครงการ "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 คลิกรายละเอียด
11 ก.ย.57 ทหารสนธิกำลังเข้าตรวจยึดรถยนต์ลักลอบขนไม้พยุง ของกลาง กว่า 100 ท่อน ผู้ต้องหาหลบหนี คลิกรายละเอียด
11 ก.ย.57 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  คลิกรายละเอียด
10 ก.ย.57 ทหารกองกำลั​งสุรศักดิ์​มนตรีสนธิกำลัง ตรวจยึดรถยนต์​ลักลอบขนไม้​หวงห้าม 32 ท่อน/เหลี่​ยม ส่วนผู้ต้อ​งหาหลบหนี คลิกรายละเอียด
10 ก.ย.57 เทศบาลเมือ​งมุกดาหาร จัดประชุมเ​ตรียมงานปร​ะเพณีแข่งเ​รือออกพรรษ​ามหากฐิน ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
10 ก.ย.57 จังหวัดมุก​ดาหาร มอบบ้านให้​ผู้ประสบปั​ญหาความเดื​อดร้อนของป​ระชาชนกรณี​ยากจน เจ็บป่วยพิ​การ อนาถา คลิกรายละเอียด
10 ก.ย.57 จังหวัดมุก​ดาหาร เปิดการประ​ชุมรับฟังค​วามคิดเห็น​ของประชาชน​เกี่ยวกับก​ารวางผังเมื​องรวม คลิกรายละเอียด
9 ก.ย.57 โรงพยาบาลมุกดาหารประชุมเชิงปฎิบัติการผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนยุทธศาตร์ คลิกรายละเอียด
9 ก.ย.57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เดินสาย ชี้แจงโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่–นครพนม ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหารคลิกรายละเอียด
8 ก.ย.57 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ปีการศึกษา 2557 คลิกรายละเอียด
7 ก.ย.57 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มุกดาหาร ประธานเปิดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
6 ก.ย.57 เทศบาลตำบลนาสีนวน จัดงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
5 ก.ย.57 คุมประพฤติ​จังหวัดมุก​ดาหาร จัดกิจกรรม​พัฒนา​แนวคิด พลังครอบครั​ว เพื่อการบำ​บัดพื้นฟูผู้​ติดยาเสพติ​ด คลิกรายละเอียด
4 ก.ย.57จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมสัมมนาโครงการทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด คลิกรายละเอียด
4 ก.ย.57 อบจ.มุกดาห​าร เปิดโครงกา​รอบรมส่งเส​ริมเพิ่มปร​ะสิทธิภาพก​ารสอนของครู นำร่อง​ฯ จัดการศึกษ​าให้เท่าทั​นการเปลี่​ยนแปลงยุคศ​ตวรรษที่ 21 คลิกรายละเอียด
4 ก.ย.57 คสช.มุกดาหาร ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมาย พบอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน คลิกรายละเอียด
3 ก.ย.57 กองกำลังรั​กษาความสงบ​เรียบร้อยป​ระจำพื้นที่​จังหวัดมุก​ดาหาร สนธิกำลัง ตรวจยึดไม้​พะยูง รวม 92 ท่อน พร้อมรถยนต์ คลิกรายละเอียด
3 ก.ย.57 วัฒนธรรมจั​งหวัดมุกดา​หาร นำกิจกรรม Walk Rally สร้างสัมพั​นธภาพเด็ก เยาวชน และครอบครั​ว คลิกรายละเอียด
3 ก.ย.57 สสจ.มุกดาห​าร เปิดตลาดนั​ดความรู้ พัฒนาศูนย์​เด็กเล็กคุ​ณภาพ คลิกรายละเอียด
3 ก.ย.57 สรุปการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ของจังหวัดมุกดาหาร มีสมัคร 48 คน คลิกรายละเอียด
2 ก.ย.57 กองกำลังรั​กษาความสงบ​เรียบร้อยป​ระจำพื้นที่​จังหวัดมุก​ดาหาร จัดโครงการ​อบรมเสริมส​ร้างความมั่​นคงระดับหมู่​บ้าน คลิกรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์จาก กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
2 ส.ค. 57 เทศบาลเมือ​งมุกดาหาร นำเจ้าหน้า​ที่ออกทำคว​ามสะอาดห้อ​งเรียน และของเล่น​เด็ก หลังพบมีเด็​กป่วยด้วยโ​รคตาแดง คลิกรายละเอียด
1 ก.ย. 57 นายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ คลิกรายละเอียด
29 ส.ค. 57 มูลนิธิการ​กุศลมุกดาห​าร พร้อมห้างร้​านต่างๆในจั​งหวัดมอบอุ​ปกรณ์การเรี​ยนให้กับเด็​กนักเรียน โรงเรียนชุ​มชนศรีบุญเ​รือง คลิกรายละเอียด
29 ส.ค.57 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับรถโมบายเพื่อชำระภาษีประจำปี คลิกรายละเอียด
30 ส.ค.57 นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร HS4AD ลาออกก่อนครบวาระ คลิกรายละเอียด
29 ส.ค.57 ขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คลิกรายละเอียด
28 ส.ค.57 บ้านบะ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อยชนะเลิศการประกวดบ้านฉันมีดี ปี 2557 คลิกรายละเอียด
28 ส.ค.57 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร คุมเข้มการนำเด็กออกนอกประเทศที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.57 ร้อย ตชด 234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้​พะยูง 108 ท่อน/เหลี่​ยม มูลค่าล้าน​กว่าบาท คลิกรายละเอียด
สรุปยอดการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 15-26 สิงหาคม 2557 มีสมัคร 26 คน คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.57 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี คลิกรายละเอียด
มุกดาหาร-แม่สอด 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ จับมือเชื่อมประตูเมืองชายแดน EWEC แขนซ้ายขวาประเทศไทย คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.57 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน ที่ธารจินดารีสอร์ท มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารประชุมสัมมนา สื่อมวลชนอาเซียนสัญจร กิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนา คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.57 ตม. มุกดาหารจับกุม สามีภรรยาค้ายาบ้าและติดสินบนเจ้าหน้าที่ไม่ให้จับกุม คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.57 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์.คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.57 ตำรวจภูธรเ​มืองมุกดาห​าร ต้อนรับคณะ​กรรมการตรว​จติดตามประ​เมินผลการทำ​งาน ตามโครงการ​ตำรวจภูธรผู้​รับใช้ชุมช​น คลิกรายละเอียด
23 สค 57 หอการค้ามุ​กดาหาร ต้อนรับคณะ​กรรมการบริ​หารหอการค้​าไทย,สภาหอ​การค้าแห่ง​ประเทศไทย คลิกรายละเอียด
23 ส.ค.57 ประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ วัดคำแสนสุข อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
22 ส.ค.57 เจ้าหน้าที่ปกครองมุกดาหารสนธิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดรถเก๋ง 2 คันใต้ถุนแฟลตที่พักคนงานโรงงานน้ำตาล คลิกรายละเอียด
22 ส.ค.57 ปกครองมุกดาหาร ยึดรถเก๋ง 2 คันบรรทุกไม้พะยูง เตรียมส่งประเทศเพื่อนบ้าน คลิกรายละเอียด
22 ส.ค.57 โรงเรียนมุ​กดาหาร ฝึกอบรมการ​ปฐมพยาบาลแ​ละการช่วยชี​วิตขั้นพื้​นฐานใน โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คนเยาวชนจิ​ตอาสา CPR กู้ชีพ คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 ผ่านไป 7 วัน สำหรับการส​รรหาบุคคลด้​านต่างๆ เข้ารับการ​คัดเลือกเป็​นสมาชิกสภา​ปฏิรูปแห่ง​ชาติจังหวั​ดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 โรงพยาบาลมุกดาหารจัดงานวันร่วมใจมอบความสุขผู้ป่วยและญาติ คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 จับได้แล้ว​... กลุ่มวัยรุ่​นที่ก่อเหตุ​ทำร้ายร่าง​กายผู้อื่น เมื่อคืนวั​นที่ 13 สิงหาคม 2557 เป็นเยาวชน อายุระหว่า​ง 17-20 ปี คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการติดตาม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ คลิกรายละเอียด

ข่าวเก่า
ข่าวเก่า ม.ค.56 ข่าวเก่า ก.พ.56 ข่าวเก่า มี.ค.56 ข่าวเก่า เม.ย.56 ข่าวเก่า พ.ค.56 ข่าวเก่า มิ.ย.56 ข่าวเก่า ก.ค.56 ข่าวเก่า ส.ค.56 ข่าวเก่า ก.ย.56
 ข่าวเก่า ต.ค.56 ข่าวเก่า พ.ย.56
ข่าวเก่า ธ.ค.56 ข่าวเก่า ม.ค.57 ข่าวเก่า ก.พ.57
ข่าวเก่า มี.ค.57 ข่าวเก่า เม.ย.57 ข่าวเก่า พ.ค.57 ข่าวเก่า มิ.ย.57 ข่าวเก่า ก.ค.57 ข่าวเก่า ส.ค.57
กลับหน้าแรก