หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวเก่าอยู่ข้างล่างครับ)
เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559

 

21 มิ.ย. 59 กกต.มุกดาหาร เปิดการอบรมวิทยากร (ครู ข) เสริมสร้างความรู้การออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย.59 มุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เปิดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย.59 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ส่งมอบฝายชะลอน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง  คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย. 59 มุกดาหารจัดโครงการจัดการอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ( ครู ค ) คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One อำเภอดอนตาล คลิกรายละเอียด
17 มิ.ย.59 พิธีมหาพุทธาภิเษกและงานฉลองศาลาพุทธรรม เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
17 มิ.ย. 59 นรข.จัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี คลิกรายละเอียด
17 มิ.ย. 59 มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ลงพื้นที่มุกดาหาร เน้นให้ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ เป็นตัวอย่างให้แก่สถานีอนามัยอื่น คลิกรายละเอียด
17 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
17 มิ.ย. 59 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม กับพัฒนาชุมชน มอบวัสดุปัจจัยการประกอบอาชีพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ คลิกรายละเอียด
16 มิ.ย.59 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ดำรงชีพให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา คลิกรายละเอียด
16 มิ.ย.59 อุบัติเหตุ กระบะยางระเบิดเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์ตายคาที่ 4 เด็ก 3 ขวบบาดเจ็บสาหัส คลิกรายละเอียด
16 มิ.ย. 59 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู รำลึกพระคุณครูบูรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด
15 มิ.ย.59 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) อบรมผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์  คลิกรายละเอียด
15 มิ.ย. 59 อบจ.มุกดาหาร เปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คลิกรายละเอียด
15 มิ.ย. 59 ธ.ก.ส.มุกดาหาร มอบถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ตามโครงการ ธ.ก.ส.รวมใจสู้ภัยแล้งปี 2558/2559 ให้กับหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง 46 หมู่บ้าน คลิกรายละเอียด
15 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการด้านการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ คลิกรายละเอียด
15 มิ.ย. 59 กองพันทหารช่างที่ 6 เร่งขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดิน คลิกรายละเอียด
14 มิ.ย. 59 บก.ตชด.ภาค 2 คัดเลือกกองร้อยชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2559 ณ สนาม กองร้อย ตชด.234 มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
ขอเชิญผู้ที่สนใจ อบรม ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์กับผูป้ระกอบการ Start  up ในปี 2559 ในวันที่ 15 มิ.ย.59  คลิกรายละเอียด
14 มิ.ย.59 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารน่าเป็นห่วง หลังพบมีการระบาดของโรค เพียงสัปดาห์เดียวพบผู้ป่วยในหมู่บ้านเดียวกันถึง 10 ราย คลิกรายละเอียด
13 มิ.ย.59 มุกดาหาร ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ คลิกรายละเอียด
13 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลกาโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One ในระดับอำเภอ คลิกรายละเอียด
13 มิ.ย. 59 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการและการตลาด ภายใต้โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด คลิกรายละเอียด
12 มิ.ย.59 สหภาพการพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล.....ให้ทันยุคไม่ตกเทรนด์” คลิกรายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับชมรมเรือพาย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมแข่งขันกีฬาเรือพาย “The 12th Nanning - ASEAN International Dragon Boat Tournament 2016” ได้ 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง คลิกรายละเอียด
11 มิ.ย. 59 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่หลังมีคนนำซากสัตว์ทิ้งลงใน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดเม็ก แหล่งน้ำสาธารณะของชาวบ้าน พร้อมเก็บตัวอย่างส่ง ศวพ.ขอนแก่นตรวจสอบ คลิกรายละเอียด
10 มิ.ย. 59 ตำรวจมุกดาหาร คุมเข้มพนันทายผลบอลยูโร 2016  คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย. 59 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อรำลึกถึง พระคุณของบูรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด
10 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เปิดจำหน่ายไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 คลิกรายละเอียด
เกล็ดความรู้ จาก โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสถาบันการจัดสวัสดิการของชุมชนตำบล คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย.59 รพ.มุกดาหาร การลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่าง โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย. 59 พสกนิกรชาวมุกดาหาร บวงสรวงพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ลำน้ำโขง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย.59 จังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี คลิกรายละเอียด
8 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหารปลูกไม้พะยูง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกรายละเอียด
8 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหารปิดการอบรม "ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดมุกดาหาร" รุ่นที่ 5 คลิกรายละเอียด
7 มิ.ย.59 ชมรมจักรยาน-ท่องเที่ยวและกีฬา-รพ.มุกดาหารอบรมนักปั่นช่วยชีวิตเบื้องต้น คลิกรายละเอียด
7 มิ.ย.59 ร.ร.มุกดาหารจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน ปี 2559 คลิกรายละเอียด
7 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เปิดอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
7 มิ.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร มอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ให้กับสมาชิกใหม่ คลิกรายละเอียด
พระใหญ่เฉลิมพระกัยรติฯ มุกดาหาร ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 99 คลิกรายละเอียด
4 มิ.ย.59 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด รับรางวัล "สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)  คลิกรายละเอียด
3 มิ.ย.59 ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร วัดต่างๆ ในกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
3 มิ.ย. 59 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร พาเยี่ยมสถานศึกษายามเช้า โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี คลิกรายละเอียด
3 มิ.ย. 59 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบบ้านให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนกรณียากจน บ้านหนองแล้ง ตำบลผึ่งแดด คลิกรายละเอียด
3 มิ.ย. 59 มุกดาหารเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 10 ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย.59 อบจ.มุกดาหารร่วมกับ ทหาร อำเภอ ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน สร้างฝายกักเก็บน้ำ คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย.59 รวบ 2 สาวลาว ลักลอบขนยาบ้าให้เอเย่นต์ สารภาพได้ค้าจ้างคนละ 40,000 บาท คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย. 59 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดีติดยาเสพติด คลิกรายละเอียด
3 มิ.ย.59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร มอบเงินยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายหลักสำคัญของรัฐบาล คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข สู่การเป็นข้าราชการที่ดี คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย. 59 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนจังหวัดมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย. 59 ปภ.มุกดาหาร ประชุมหารือคณะทำงาน ก่อนเปิดโครงการถนนสีขาว (ถนนพิทักษ์พนมเขต) ถนนตัวอย่าง ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎจราจร คลิกรายละเอียด
1 มิ.ย.59 โตโยต้ามุกดาหาร สนับสนุนและมอบชุดกีฬา ให้กับทีมตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ที่เข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2016 " คลิกรายละเอียด
1 มิ.ย. 59 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายการทำงาน คลิกรายละเอียด
1 มิ.ย. 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  คลิกรายละเอียด
31 พ.ค. 59 มุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) คลิกรายละเอียด
31 พ.ค. 59 นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น คลิกรายละเอียด
30 พ.ค. 59 นรข.มุกดาหาร สนธิกำลังหน่วยข้างเคียง จับรถหรูลักลอบขนไม้พะยูงเถื่อน 35 ท่อน คาดเตรียมส่งออกต่างประเทศ คลิกรายละเอียด
30 พ.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ระดับจังหวัด คลิกรายละเอียด
30 พ.ค.59 ไชเตสมุกดาหาร สนธิกำลังจับนางอาย – นก-ตะกวด ลักลอบนำเข้าจากลาว คลิกรายละเอียด
29 พ.ค.59 น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น ชาวบ้านจับปลาขาย สร้างรายได้  คลิกรายละเอียด
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านที่ราชพัสดุ) ประชุมชี้แจงผู้ลงทุนแก่ผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
27 พ.ค. 59 รองเจ้าเมืองไกสอนพมวิหาร สปป.ลาว นำคณะศึกษาดูงานตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง คลิกรายละเอียด
26 พ.ค. 59 ตำรวจภูธรมุกดาหาร เผาทำลายของกลางคคีอาญา รวมกว่า 424 รายการ คลิกรายละเอียด
25 พ.ค. 59 สวท.มุกดาหาร สัญจร ครั้งที่ 4 และโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
25 พ.ค. 59 เกิดอุบัติเหตุรถตู้ ชนกับรถยนต์กระบะ ที่สี่แยกบายพาสชลประทาน มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
25 พ.ค.59 ตลาดสดตลาดพรเพชรคึกคัก เห็ดเผาะราคาพุ่งโลละ 300-350 บาท คลิกรายละเอียด
24 พ.ค. 59 มุกดาหารประชุมเชิงปฎิบัติการ "เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร พลวัตของเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"  คลิกรายละเอียด
24 พ.ค. 59 มุกดาหารเปิดโครงการบูรณาการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ “ค่ายพลเมืองดี เรียนรู้วิถีพอเพียง” รุ่นที่ 4 คลิกรายละเอียด
22 พ.ค. 59 เทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ คลิกรายละเอียด
21 พ.ค.59 ทหารสนธิกำลังฯ ตรวจยึดไม้จำนวนมากในหนองน้ำ คลิกรายละเอียด
20 พ.ค.59 ทต.คำป่าหลาย ป่าไม้ ร่วมชาวบ้าน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ คลิกรายละเอียด
20 พ.ค.59 จัดสัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธ์อาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา คลิกรายละเอียด
18 พ.ค. 59 ปภ. มุกดาหาร ประชุมเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกรายละเอียด
19 พ.ค. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชุมชนตาดแคน 3 ตัดวงจรแพร่ระบาดของไข้เลือดออก คลิกรายละเอียด
18 พ.ค.59 สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/59 ณ ห้องกระดุมเงิน-ทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ คลิกรายละเอียด
หอการค้ามุกดาหารประสานภาครัฐมีมติงดจัดคาราวานสินค้าเร่ตลอดไป  คลิกรายละเอียด
17 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
16 พ.ค.59 ชาวเมืองมุกดาหาร ทำพิธีเลี้ยงผี สืบสานความเชื่อบรรพบุรุษ คลิกรายละเอียด
16 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
16 พ.ค.59 แม่ค้าโวย คาราวานสินค้าเข้ามาขายของในพื้นที่บ่อยมาก คลิกรายละเอียด
13 พ.ค.59 ปภ.จ.มุกดาหาร สำรวจพื้นที่ป้องกันภัยแล้ง คลิกรายละเอียด
14 พ.ค. 59 งานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และความสามัคคีของคนในชุมชน อำเภอดอนตาล ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
14 พ.ค.59 SME Bank อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร " พัฒนาทักษะ สร้างทีมเวิร์ค พิชิตความสำเร็จ " คลิกรายละเอียด
13 พ.ค. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชนเมืองใหม่ 2  คลิกรายละเอียด
13 พ.ค. 59 จังหวัดมุกดาหารคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2559 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับประเทศ คลิกรายละเอียด
13 พ.ค. 59 โรงพยาบาลมุกดาหาร จัดโครงการพยาบาลอาสาประจำครอบครัว ดูแลคนไข้ถึงบ้าน ให้คำปรึกษา รักษา และเป็นสมาชิกอีกคนในครอบครัว คลิกรายละเอียด
12 พ.ค. 59 มุกดาหารเปิดการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว คลิกรายละเอียด
11 พ.ค. 59 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเยี่ยมสถานประกอบการ" คลิกรายละเอียด
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ คลิกรายละเอียด