ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร


นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

        เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2547 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  การศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัญฑิต สถาบัญฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ( NIDA ) สมรสกับนางศิริพร สกลพันธุ์(พงษ์ชัยยะ) ภูมิลำเนาเดิมอำเภอเมือง จ.อุดรธานี
    หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 23
    หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 24
    หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ อส. รุ่นที่ 9
    หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่ 43
เริ่มรับราชการแต่ 1 พ.ค. 2517 ก่อนมารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อเรื่อง