ขั้นตอนวิธีการที่ควรทราบ ก่อนเดินทางไป สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร

 

    ข้อมูลเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดา ติดต่อที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือ ที่กงสุลย่อยประจำจังหวัดมุกดาหาร ที่ตั้งสำนักงาน ชั้น 4 อาคารศาลากลางหลังใหม่ ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร.

การเดินทางไป สปป.ลาว 

            การเดินทางไป สปป.ลาว เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดน มิฉะนั้นจะเป็นการลักลอบเข้าเมือง 

1. เอกสารประจำตัว

          1.1 หนังสือเดินทาง  

                        หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า พำนักได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

         1.2 บัตรผ่านแดน

                        หากไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถใช้บัตรผ่านแดน ซึ่งขอทำได้ ที่ว่าการอำเภอเมืองที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและเสียค่าธรรมเนียม 40 บาท สามารถพำนักอยู่ได้ 3 วัน 2 คืน แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ที่กำหนด เช่น หากข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 จากจังหวัดหนองคายไปนครหลวงเวียงจันทน์ จะไม่สามารถเดินทางไปนอกเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ได้ เช่น วังเวียง แดนสะหวัน เขื่อนน้ำงึม (ยกเว้นไปกับบริษัทนำเที่ยวของลาว) หรือเมื่อข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 จากจังหวัดมุกดาหารไปแขวงสะหวันนะเขต ก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปแขวงอื่น หากละเมิดจะถูกจับในข้อหาเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะต้องจ่ายค่าปรับขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ

            - หากพำนักอยู่ใน สปป.ลาว เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต (กรณีบัตรผ่านแดนจะถูกปรับวันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐ / วันที่อยู่เกินกำหนด และกรณีหนังสือเดินทางจะถูกปรับวันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ / วันที่อยู่เกินกำหนด

            - ผู้ใช้บัตรผ่านแดนสามารถขออยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 วัน โดยติดต่อที่แผนกคุ้มครองคนต่างประเทศ กองบัญชาการป้องกันรักษาความสงบ (ปกส) ในพื้นที่

            - ควรนำเอกสารเดินทางติดตัวตลอดเวลา และถ่ายสำเนาแยกเก็บไว้กรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาว ขอตรวจ

            - ตามกฎหมายลาว การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะต้องติดต่อผ่านบริษัททัวร์ของลาวที่องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ สปป.ลาว รับรอง และต้องมีมัคคุเทศก์ของลาวประจำรถเนื่องจากทางการลาวไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำหน้าที่มัคคุเทศก์หรือบรรยายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

2. การนำยานพาหนะข้ามแดน

          2.1 รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้เอกสารดังนี้

                        - หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (สีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้น      จดทะเบียนไว้หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับ สปป.ลาว

                        - หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง)

                        - ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ ขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถและสำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน

                        - หากมิได้เป็นเจ้าของรถยนต์ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของ และติดอากรแสตมป์ 30 บาท

                        - รถของบริษัทต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิ

                        - กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของ สปป.ลาว ซึ่งจะมีจำหน่ายที่สำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัยที่จุดผ่านแดนฝั่งลาว

          2.2 รถที่ใช้ขนส่งระหว่างประเทศ

                        - หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (สีเขียว) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่   สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนไว้หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับ สปป.ลาว

                        - สำเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ

                        - ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ ขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถและสำนักวานขนส่งจังหวัดชายแดน

                        - หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ ขอได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน

                        - กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของ สปป.ลาว ซึ่งจะมีจำหน่ายที่สำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัยที่จุดผ่านแดนฝั่งลาว

หมายเหตุ

          - ควรขับขี่ยานพาหนะไป สปป.ลาว อย่างระมัดระวัง เนื่องจากระบบการจราจรใน สปป.ลาว ให้ขับรถทางขวาของถนน ต่างจากฝั่งไทย และไม่ควรใช้ความเร็วสูงเนื่องจากทางการลาวจำกัดความเร็วไม่เกิน 50 – 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และรถทางโทมักไม่หยุดรอรถทางเอก

          - เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนจากไฟแดงเป็นไฟเขียว ควรออกรถอย่างระมัดระวังและดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถฝ่าไฟแดงจากด้านอื่น

          - ต้องระมัดระวังอันตรายจากรถจักรยานยนต์และสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ เช่น ฝูงวัวและแพะ ซึ่งอาจตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

          - ห้ามพูดโทรศัพท์ระหว่างขับรถ

          - หากไม่ต้องการนำรถยนต์ข้ามไป สปป.ลาว บริเวณใกล้กับด่านฝั่งไทยที่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย มีสถานที่รับฝากรถของเอกชน เสียค่าบริการ วันละประมาณ 100 บาท

 

ข้อควรทราบผู้เดินทาง

1.      ผู้ถือหนังสือเดินทาง (Passport) มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบดังนี้

-          เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ลิตร

-          บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือ 1 Carton

2.      การซื้อสินค้าจากต่างประเทศจะต้องชำระค่าภาษีอากรเมื่อนำเข้ามาในราชอาณาจักร

-          ติดต่อชำระค่าอากรได้ที่ด่านฯพรมแดนขาเข้า

-          หากไม่แน่ใจว่าสินค้าที่ซื้อมาต้องชำระอากรหรือไม่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านฯพรมแดน

-          หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าได้นำเข้าสินค้าโดยไม่มีการแจ้งชำระอากรถือว่าผู้นำเข้ามีความผิดตามกฎหมายศุลกากร

3.      สินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นของต้องห้ามในการนำเข้า เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ  สินค้าเหล่านนี้จะถูกยึดและทำลาย

4.      การนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดมีความผิดโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

5.      ผู้ที่นำเข้าส่งออกของต้องห้ามต้องกำกัดมีความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น เช่น

-          สินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

-          พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุ

-          อาวุธปืน กระสุนปืน และวัตถุระเบิด

-          พืช สัตว์ ซากพืช ซากสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์

-          ยาและเคมีภัณฑ์บางชนิด

-          ฯลฯ

 

***ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.dannongkhai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538970114

 

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว