องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมุกดาหาร

 

อำเภอเมืองมุกดาหาร 49000

อบต. คำอาฮวน 042-614430

นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง  ปลัด อบต.

นายสง่า ชาธิพา  ประธานสภา

นายวสันต์ กิ่งคำวงศ์  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.บ้านโคก 042-613234

..วราพร อุปสิทธิ์  ปลัด อบต.

นายไชนิยม ศรีลาฤทธิ์  ประธานสภา

นายเสฐียร พรรโมก ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.นาโสก 042-610116

นายสวาท แถลงศรี  ปลัด อบต.

นายบุญทัง นาโสก  ประธานสภา

นายสาโรช พึ่งทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.ผึ่งแดด 042-636201

..จรรยา เลิศอำไพ  ปลัด อบต.

นายพู่ สุพร ประธานสภา

..บุษณีย์ สัตย์ไสย์  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.ดงเย็น 042-613419

นายวิวัฒน์ชัย ราชิวงศ์ ปลัด อบต.

นายสมโชค ดีดวงพันธ์  ประธานสภา

นายประภาส เที่ยงโยธา  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.โพนทราย 042-613610

..ทิพย์เนตร ผัดวัง ปลัด อบต.

 นายวิจิต มณีวรรณ ประธานสภา

 นายทองออน สิงห์สุ  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.คำป่าหลาย 042-699249

..เยาวเรศ เคนโยธา  ปลัด อบต.

นายอุทิศ รูปคม  ประธานสภา

นายสวรรค์ โฉมเฉลา  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต. นาสีนวน  

..อัมพิกา โสดาภักดิ์  ปลัด อบต.

นายอุณาโลม จันทรสาขา ประธานสภา

นายทองมี โคตรสขึง  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.บางทรายใหญ่ 042-639226

นายสมบัติ คะยอม ปลัด อบต.

นายรณยุทธ อุตมะ ประธานสภา

นายประเสริฐ มูลพรม ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.ดงมอน 042-610012

..วัลวิสาร ยืนยั่ง ปลัด อบต.

นายทองใส ภาคภูมิ ประธานสภา

นายประดิษฐ์ บุญเลิศ  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต. มุกดาหาร 042-610022

..ออมทรัพย์ เวชยันต์วาณิขชัย ปลัด อบต.

นายคำมูล วาปี ประธานสภา

นายปัญญา ศรีโยหะ ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต. กุดแข้ 

...ประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัด อบต.

นายธง พลสงคราม  ประธานสภา

นายหาญ อนันท์  ประธานกรรมการบริหาร

 

อำเภอคำชะอี 49110       

อบต.คำชะอี 042-635377

...สุภาพ อุปัญญ์  ปลัด อบต.

นายอรัญ แสนโสม ประธานสภา

นายยุทธศักดิ์ อุปัญญ์ ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.บ้านซ่ง 042-637060

นางพิศมัย คล่องแคล่ว ปลัด อบต.

นายปัญญายก โคตรพันธ์ ประธานสภา

นายคำ  เมษา  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.คำบก  

นายเชษฐ์ คล่องดี  ปลัด อบต.

นายมิสาหาร ห้วยทราย ประธานสภา

นายมิตรชัย สลางสิงห์  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.เหล่าสร้างถ่อ  

นายยุทธจักร นนท์สะเกษ ปลัด อบต.

นายฤทธิรงค์ ศรีทอง ประธานสภา

นายทองคำ ศรีทอง  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.หนองเอี่ยน 042-636211

..สุวินดา อาจวิชัย  ปลัด อบต.

นายอิ่ม บุริภา  ประธานสภา

นายเทวี คล่องดี  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.โพนงาม 042-636080

นายศักดิ์ดา วังคะฮาต ปลัด อบต.

นายกัน ปัญญาบุตร  ประธานสภา

นายวิลัย สุขรี่  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.บ้านค้อ 042-636142

นายอดิศร ยืนยั่ง ปลัด อบต.

นายกุศ แก่นวงศ์  ประธานสภา

นายกิติศัพย์ คนคล่อง ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.บ้านเหล่า 042-684026

..ทศพร ทองกาล  ปลัด อบต.

นายพิจิตร ยืนยั่ง ประธานสภา

นายศิริพงษ์ โคตรสุโพธิ์  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต. น้ำเที่ยง 042-637132

...ยุทธนา อาจวิชัย ปลัด อบต.

นายพิทักษ์ บุญลอง ประธานสภา

นายละเลย จูมแพง  ประธานกรรมการบริหาร

 

อำเภอดอนตาล 49120       

อบต.เหล่าหมี

นายนพพร แสงคำพระ ปลัด อบต.

นายบุญชู ใจตรง  ประธานสภา

นายวิชัย วงละคร  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.นาสะเม็ง

นายปรัตถกร ศรีสุริยจันทร์ ปลัด อบต.

นายไพศาล คนไว ประธานสภา

นายหมอน ชอนภา  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.ดอนตาล 042-689328

นายไกรสิทธิ์ ไวว่อง ปลัด อบต.

นายสว่าง ศรีลาศักดิ์ ประธานสภา

นายดอน ศรีลาศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.บ้านบาก 042-689079

นางจารุณี สิงหสุต ปลัด อบต.

นายก้าว บุรวงศ์  ประธานสภา

นายล่ำ ผิวเหลือง  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต. โพธิ์ไทร 

นายอรุณศักดิ์ อัญฤาชัย ปลัด อบต.

นายหิรัญ ใจตรง ประธานสภา

นายสงคราม โพธิ์ไทร  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.ป่าไร่ 042-681247

นายเอกชัย คุ้มหมู่ ปลัด อบต.

นายมา อุคำพันธ์ ประธานสภา

นายบรรจง เนตรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.บ้านแก้ง  

นายเลิศวิทย์ อุปัญญ์  ปลัด อบต.

นายดวงจันทร์ ยืนยง ประธานสภา

นายธวัชชัย ศรีประวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร

 

อำเภอนิคมคำสร้อย 49130       

อบต.นิคมคำสร้อย 042-638113

..เทียมจันทร์ ป้องทอง ปลัด อบต.

นายจำเริญ คำนนท์  ประธานสภา

นายชิดชัย สมประสงค์  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.กกแดง 042-638374

นางดวงจันทร์ อุทาพงษ์ ปลัด อบต.

นายรัศมี คำภูมี ประธานสภา

นายเสน รูปเหมาะ ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.นาอุดม  

ว่าง    ปลัด อบต.

นายมังกร สายโยรักษ์ ประธานสภา

นายอุทัย ชูรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.นากอก 042-638364

...สมจิตร หน่อสีดา ปลัด อบต.

นายสุวัฒน์ บาริศรี  ประธานสภา

นายสมบูรณ์ บุญแสง ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต. หนองแวง 042-638364

...สมใจ คำอาจ ปลัด อบต.

นายสมชัย มูลดา  ประธานสภา

นายวัชรพงษ์ คนเพียร  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต. ร่มเกล้า  

นายอังคราสิทธิ์ สุกใส  ปลัด อบต.

นายสมนึก เมืองวัง ประธานสภา

นางไพริน  สุนทรส  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.โชคชัย 042-638450

...มานพ อะมะมูล  ปลัด อบต.

นายประเสริฐ ลายทอง  ประธานสภา

นายสมใจ  บัวใหญ่   ประธานกรรมการบริหาร

 

อำเภอดงหลวง  49140      

อบต. ดงหลวง 042-697101

นายประยงค์  อุปัญญ์  ปลัด อบต.

นายเภา วงศ์กระโซ่ ประธานสภา

นายป้าย  โซ่เมืองแซะ  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.พังแดง 

...นฤวัตร  แสนสุข ปลัด อบต.

นายค่าย อนันตบุตร  ประธานสภา

นายยนต์  เชื้อคำฮด  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.หนองแคน 042-610084

...นิสสรณ์  ทรงแสงฤทธิ์  ปลัด อบต.

นายสำเนียง อินทร์แพง ประธานสภา

 นายบรรจง ไชยเพชร  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.หนองบัว 042-610078

นายสุริยงค์  แสงเพชร ปลัด อบต.

นายเทศา  คำมุงคุณ  ประธานสภา

นายถะนะ  คำมุงคุณ  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.ชะโนดน้อย 

นายจิรศักดิ์  ล่องสินธู  ปลัด อบต.

นายสมบัติ วงศ์พันธ์ ประธานสภา

นายสมาน  คำมุงคุณ  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.กกตูม 

นายชัยธวัช  สิทธกรณ์ ปลัด อบต.

นายพล  เชื้อคมตา  ประธานสภา

นายท้าว  เชื้อคมตา  ประธานกรรมการบริหาร

 

อำเภอหว้านใหญ่ 49150       

อบต.หว้านใหญ่ 042-699277

...จุลยุทธ พันออน  ปลัด อบต.

นายไกรสร  แข็งแรง ประธานสภา

..บุญเริ่ม พูลศรี  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.บางทรายน้อย 042-639026

นายอิทธิพล ถวิลการ  ปลัด อบต.

นายฉลาด  สุขเกษม  ประธานสภา

นายสมคิด ทวีโคตร  ประธานบริหาร

 

อบต.ป่งขาม 042-699236

นายจันทรวิชัย พรมจันทร์  ปลัด อบต.

นายหวัน  เมืองโคตร  ประธานสภา

นายนิวัฒน์ เมืองโคตร ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.ชะโนด  042-694098

นายภัทรพงษ์ สินประสาท  ปลัด อบต.

นายสม  นาทองหล่อ  ประธานสภา

นายสำเนียง ใจสุข  ประธานกรรมการบริหาร

 

อำเภอหนองสูง  49160      

อบต. หนองสูงเหนือ  

...ไพรัตน์ บรรมาตย์  ปลัด อบต.

นายทองจาม วิเศษศรี  ประธานสภา

นายเติมศักดิ์ อุ่นเมือง  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.หนองสูงใต้  

...ภาธร สลางสิงห์  ปลัด อบต.

นายไหม จันทร์เต็ม  ประธานสภา

นายถาวร อาจวิชัย  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.บ้านเป้า  

นายพูลเกียรติ สุวรรณไตรย์  ปลัด อบต.

นายเกตุ บุรัตน์  ประธานสภา

นายฉลวย ไตรยวงศ์  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต. ภูวง 042-619056

..นิตยา คนกล้า  ปลัด อบต.

นายบุญทอม สุพรรณโมก ประธานสภา

นายพัสดี แสนสุข  ประธานกรรมการบริหาร

 

อบต.โนนยาง 042-635292

นางพิกุล แสงพิสาร  ปลัด อบต.

นายนวม พันผิว  ประธานสภา

นายประพันธ์ คนหาญ ประธานกรรมการบริหาร

 

สภาตำบล   ดงหมู อ.หว้านใหญ่  ทองธงชัย ศรีสร้อย ประธานสภา นายเบลลา เมืองโคตร เลขานุการสภาตำบล

 

สภาตำบล หนองสูง อ.หนองสูง     นายจวง แสนสุข  ประธานสภา   นายอุทัน จันทร์เต็ม  เลขานุการสภาตำบล

 

 กลับหน้าแรก