องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมุกดาหาร

 

12 อำเภอเมืองมุกดาหาร 49000

1.อบต. คำอาฮวน 042-614430

  ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

2.อบต.บ้านโคก นายสมาน บุญเลิศ 042-613234

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

3.อบต.นาโสก 042-610116

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

ประธานกรรมการบริหาร

 

4.อบต.ผึ่งแดด 042-636201

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

5.อบต.ดงเย็น 042-613419

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

6.อบต.โพนทราย 042-613610

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

7.อบต.คำป่าหลาย 042-699249

  ปลัด อบต.

  ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

8.อบต. นาสีนวน  นายสมหมาย แข็งแรง 0-4261-0248

  ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

9.อบต.บางทรายใหญ่ 042-639226

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

10.อบต.ดงมอน 042-610012

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

11.อบต. มุกดาหาร 042-610022

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

ประธานกรรมการบริหาร

 

12.อบต. กุดแข้  นายธง พลสงคราม 0-4261-0152

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

9 อำเภอคำชะอี 49110       

13.อบต.คำชะอี นายยุทธศักดิ์ อุปัญญ์ นายกฯ 042-635377

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

ประธานกรรมการบริหาร

 

14.อบต.บ้านซ่ง  นายคำ เมษา นายกฯ  042-637060

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

15.อบต.คำบก นายมิตรชัย สลางสิงห์ นายกฯ  0-4269-0199

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

16.อบต.เหล่าสร้างถ่อ นายทองคำ ศรีทอง นายกฯ 042-690178

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

17.อบต.หนองเอี่ยน นายเทวี คล่องดี นายกฯ 042-636211

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

18.อบต.โพนงาม นายสัญญา สีดา นายกฯ 042-636080

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

19.อบต.บ้านค้อ นายทองสง่า ผ่องแผ้ว นายกฯ 042-636142

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

20.อบต.บ้านเหล่า นายศิริพงษ์ โคตรสุโพธิ์ นายกฯ 042-684026

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

21อบต. น้ำเที่ยง นายละเลย จูมแพง 042-637132

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

7 อำเภอดอนตาล 49120       

22.อบต.เหล่าหมี นายปราโมท ศรีมุกดา 0-4261-3165

นายนพพร แสงคำพระ ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

23.อบต.นาสะเม็ง นายวิเศษ  คนไว  0-4261-3154

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

24.อบต.ดอนตาล 042-689328

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

25.อบต.บ้านบาก นายสุวิทย์ ผิวเหลือง 0-4264-1220

 ปลัด อบต.

  ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

26.อบต. โพธิ์ไทร  นายบุญโฮม ยืนยง  0-4261-0750

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

27.อบต.ป่าไร่ นายโสวัต ต่อซอน 042-681247

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

28.อบต.บ้านแก้ง  

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

ประธานกรรมการบริหาร

 

7 อำเภอนิคมคำสร้อย 49130       

29.อบต.นิคมคำสร้อย นายชิดชัย สมประสงค์ 042-638113

 ปลัด อบต.

  ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

30.อบต.กกแดง นายปัญหา นารีนุช 042-638374

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

31.อบต.นาอุดม นายอุทัย ชูรัตน์ 0-4266-2486-7

  ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

32.อบต.นากอก นายสุพด คำนนท์ 042-638364

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

33.อบต. หนองแวง นายก้อน ยืนยง 042-638364

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

34.อบต. ร่มเกล้า  

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

35.อบต.โชคชัย นายไหม ศรีสวัสดิ์ 042-638450

  ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

6 อำเภอดงหลวง  49140      

36.อบต. ดงหลวง 042-697101

  ปลัด อบต.

ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

37.อบต.พังแดง นายเคี้ยน อนันตะบุตร 0-4264-4756

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

38.อบต.หนองแคน 042-610084

  ปลัด อบต.

ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

39.อบต.หนองบัว นายถะนะ คำมุงคุณ 042-610078

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

40.อบต.ชะโนดน้อย นายสมาน คำมงคุณ นายกฯ www.042-644605

  ปลัด อบต.

ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

41.อบต.กกตูม 

 ปลัด อบต.

น  ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

4 อำเภอหว้านใหญ่ 49150       

42.อบต.หว้านใหญ่ 042-699277

  ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

43.อบต.บางทรายน้อย นายสมพงษ์ จันทรโคตร 042-639026

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานบริหาร

 

44.อบต.ป่งขามดงหมู นางกัลยา สุพร www.pongkam.go.th   042-699236

  ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

45.อบต.ชะโนด  042-694098

  ปลัด อบต.

  ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

5 อำเภอหนองสูง  49160      

46.ทต.หนองสูงเหนือ นายอุตสาหะ กลางประพันธ์ นายกฯ 042-635453 www.nongsungnuea.org

  นางอุราวรรณ พลหาญ ปลัด อบต.

  ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

47.อบต.หนองสูงใต้ (นายรักษ์ภิรมย์ กลางประพันธ์) นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล นายกฯ  042-642805 www.nonungtai.go.th

 นางดวงจันทร์ มณีรัตน์ ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

48.อบต.บ้านเป้า  

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

49.อบต. ภูวง 042-619056

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

50.อบต.โนนยาง นายจันทร์ ปัททุม  042-635292

  ปลัด อบต.

  ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

 

 กลับหน้าแรก