องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมุกดาหาร

 

12 อำเภอเมืองมุกดาหาร 49000

1เทศบาลตำบลคำอาฮวน นาย ทวี กิ่งคำวงศ์ นายกฯ 042 640 042 http://www.khamahuan.go.th/

ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

2.อบต.บ้านโคก นาย หงษ์ ชาลือ นายกฯ โทรศัพท์ 042-620-895 http://www.tumbonbankok.go.th/

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

3.เทศบาลตำบลนาโสก  นาย ร.ต.ต. ธีรศักดิ์ นาโสก นายกฯ โทรศัพท์ 0-4266-0109 http://www.tambol.com/municipal/search_show.asp?itemno=490107

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

ประธานกรรมการบริหาร

 

4.เทศบาลตำบลผึ่งแดด นาย วิลัยพนม สุพนายกฯ โทรศัพท์ 042636400  โทรสาร 042636201 http://phuengdad.go.th/index.php?p=1

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

5.เทศบาลตำบลดงเย็น นาย อุทิน จันทะโสม นายกฯ โทร 042-614-624 โทรสาร 042-614-624 http://www.dongyenmd.go.th/index.php/all-boss

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

6.เทศบาลตำบลโพนทราย นาย วิญญู เขจรรักษ์ นายกฯ โทรศัพท์ 042 660 966 http://www.tbphonsai.go.th/

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

7.เทศบาลตำบลคำป่าหลาย นาย ใส ไชยบัน นายกฯ โทรศัพท์ 0-4269-9249 http://www.tambol.com/municipal/search_show.asp?itemno=490109

  ปลัด อบต.

  ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

8.เทศบาลตำลบลนาสีนวน นาย บุญสุข ทองสด นายกฯ โทรศัพท์ 0-4261-0248 http://naseenaul.localgov59.in.th/

  ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

9.เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ นาย เสถียร โทนแก้ว นายกฯ โทรศัพท์ 042-639226 http://www.bangtaiyai.go.th

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

10.เทศบาลตำบลดงมอน  นาย ประดิษฐ์  บุญเลิศ นายกฯ โทรศัพท์ 042-661506 http://dongmon.localgov.in.th

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

11.เทศบาลตำบลมุกดาหาร นางสาว ศิริลักษณ์ ทองมหา นายกฯ โทรศัพท์ 0-4267-3011 โทรสาร 0-4267-3044 http://www.tambonmuk.go.th/index.php?op=index&id=7318

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

ประธานกรรมการบริหาร

 

12.อบต. กุดแข้  นาย เฮือง ศรีหาวงศ์ นายกฯ โทรศัพท์ 042676475-6 http://www.kudkae.go.th/index.php

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

9 อำเภอคำชะอี 49110       

13.เทศบาลตำบลคำชะอี นาย อาทิตย์ คุสกุลวัฒน์ นายกฯ โทรศัพท์ 0-4269-1077 ต่อ 106 http://khamcha-e.go.th/public

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

ประธานกรรมการบริหาร

 

14.อบต.บ้านซ่ง นาย นิราศ พันธ์ทอง นายกฯ โทรศัพท์ โทรศัพท์ 042-637060 โทรสาร 042-637060 http://banshong.localgov.in.th/home.html

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

15.อบต.คำบก นาง พิศมัย สลางสิงห์ นายกฯ โทรศัพท์ / โทรสาร 042663001, 042663101 http://kumbok.localgov.in.th/index.php

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

16.อบต.เหล่าสร้างถ่อ นาย สนาน พันนุมา นายกฯ  โทรศัพท์ 042 690 178 http://laosrangkor.localgov.in.th/index.php

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

17.อบต.หนองเอี่ยน นาย สุระนาวา ลุนเวลา นายกฯ โทรศัพท์ 042 636 211 http://www.nongian.go.th/index.php?name=personnel&file=detail

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

18.อบต.โพนงาม นาย ทองฝ่าย สุขรี่ นายกฯ โทรศัพท์ 042-664500 http://www.phonngam-muk.go.th/

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

19.อบต.บ้านค้อ นาย จีรศักดิ์ คนกล้า นายกฯ โทรศัพท์ 042-684224 โทรสาร 042-684224 http://govesite.com/bankho/index.php?p=1

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

20.อบต.บ้านเหล่า นาย ล้อม คนขยัน นายกฯ โทรศัพท์ 042-684026 http://www.banlao-mdh.go.th/index.php

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

21อบต. น้ำเที่ยง นาย ละเลย จูมแพง นายกฯ โทรศัพท์ 042-637132 http://www.tambol.com/xyz/gov3.asp

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

7 อำเภอดอนตาล 49120       

22.อบต.เหล่าหมี นาย ปราโมท ศรีมุกดา นายกฯ โทรศัพท์ 042-620973 http://www.laomeesao.go.th/index.php

นายนพพร แสงคำพระ ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

23.อบต.นาสะเม็ง นาย วิเศษ  คนไว นายกฯ โทรศัพท์ 0-4261-3154 http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=490306

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

24.เทสบาลตำบลดอนตาล นาย เอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกฯ โทรศัพ์ 042-689328 http://www.dontancity.go.th/index.php

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

25.อบต.บ้านบาก นาย สุพจน์ ปัญญาบุตร นายกฯ โทรศัพท์ 0-4350-8172 http://www.tambol.com/xyz/gov3.asp

 ปลัด อบต.

  ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

26.อบต.โพธิ์ไทร นาย บุญโฮม ยืนยง นายกฯ โทรศัพท์ 0-4261-0750 http://www.tambol.com/xyz/gov3.asp

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

27.อบต.ป่าไร่ นาย สมศักดิ์ บุญเรือง นายกฯ โทรศัพท์ 08-3366-2738 http://pharai-mukdahan.go.th/public/

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

28.เทศบาลตำบลบ้านแก้ง นาย สุวัน สาทแก้ว นายกฯ โทรศัพท์  044-810619 โทรสาร  044-810619 ต่อ 17 http://www.bankangcity.go.th/ 

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

ประธานกรรมการบริหาร

 

7 อำเภอนิคมคำสร้อย 49130       

29.เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย นาย เสนอ ไชยสงคราม นายกฯ โทรศัพท์ 042 638 113 http://www.nikhomkhamsoi.go.th/

 ปลัด อบต.

  ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

30.อบต.กกแดง นาย สุรชัย รูปเรี่ยม นายกฯ โทรศัพท์ 042-638374 http://www.kokdang.go.th/

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

31.อบต.นาอุดม นาย จำนงค์ ผลาเหิม นายกฯ  โทรศัพท์ 042 662487 โทรสาร 042 662487 http://naudom.localgov.in.th/index.php

  ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

32.อบต.นากอก นาย สุพด คำนนท์ นายกฯ โทรศัพท์  042-638364 http://www.nakok.org/default.asp

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

33.อบต.หนองแวง นาย ก้อน ยืนยง นายกฯ โทรศัพท์ 0-4263-8191 http://www.tambol.com/

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

34.เทศบาลตำบลร่มเกล้า นาย จำนง มาลาสาย นายกฯ โทรศัพท์ 042 860 245 http://www.tambol.com/municipal/search_show.asp?itemno=490207

 ปลัด อบต.

ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

35.อบต.โชคชัย นาย ไหม ศรีสวัสดิ์ นายกฯ โทรศัพท์ 042-638450 http://www.chokchai.go.th/index.php

  ปลัด อบต.

 ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

6 อำเภอดงหลวง  49140      

36.อบต. ดงหลวง 042 697101

  ปลัด อบต.

ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

37.อบต.พังแดง นาย จุมพล รอบรู้ นายกฯ โทรศัพท์ 0-4264-4756 โทรสาร 0-4264-4756 http://pungdang.go.th/

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

38.เทศบาลตำบลหนองแคน นาย สานวุธ สุคำภา นายกฯ โทรศัพท์ 042-644069 http://www.tambol.com/municipal/search_show.asp?itemno=490404

  ปลัด อบต.

ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

39.อบต.หนองบัว นาย จามลี ประทุมลี นายกฯ โทรศัพท์  042-644528-9 โทรสาร 042-644529 http://nongbualocal.localgov.in.th/

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

40.อบต.ชะโนดน้อย นาย สมาน คำมงคุณ นายกฯ โทรศัพท์ 042-644605 http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=490405

  ปลัด อบต.

ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

41.เทศบาลตำบลกกตูม นาย นิยม ชาวเขา นายกฯ โทรศัพท์ 042-676517 http://koktoom.localgov.in.th/index.php

 ปลัด อบต.

น  ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

4 อำเภอหว้านใหญ่ 49150       

42.เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ นาย รต.ต. ทรงพล เบ้าบาง นายกฯ โทรศัพท์ 042 699 277 http://www.wanyai.go.th/

  ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

43.อบต.บางทรายน้อย นาย สมเกียรติ บางทราย นายกฯ โทรศัพท์ 042-639026 http://www.bangsainoi.com/

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานบริหาร

 

44.อบต.ป่งขามดงหมู นาย เกรียงศักดิ์ ว่องไว นายกฯ โทรศัพท์ 0-4269-9236 http://www.pongkam.go.th/

  ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

45.อบต.ชะโนด นาย เบย ปัญญา นายกฯ โทรศัพท์ 08-6225-2526 http://www.chanod.go.th/public/contact/data/index/menu/122

  ปลัด อบต.

  ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

5 อำเภอหนองสูง  49160      

46.เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ นาย อุตสาหะ กลางประพันธ์ นายกฯ 042-635453 www.nongsungnuea.org

  นางอุราวรรณ พลหาญ ปลัด อบต.

  ประธานสภา

  ประธานกรรมการบริหาร

 

47.อบต.หนองสูงใต้ นาง ทรัพย์ศิริ ชาลีพล นายกฯ  042-642805 www.nonungtai.go.th

 นางดวงจันทร์ มณีรัตน์ ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

48.เทศบาลตำบลบ้านเป้า นาย ศิริพงษ์ นามเหลา นายกฯ โทรศัพท์ 0-4260-1730 http://www.tambol.com/municipal/search_show.asp?itemno=490704

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

49.เทศบาลตำบลภูวง นาย ประยูน จันปุ่ม นายกฯ โทรศัพท์ 042-664959 http://www.puwong.go.th/home.html

 ปลัด อบต.

 ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

 

50.อบต.โนนยาง นาย ศรีสมรักษ์ ผ่องแผ้ว นายกฯ โทรศัพท์ 042 635 292 http://www.nonyang.go.th/index.php

  ปลัด อบต.

  ประธานสภา

 ประธานกรรมการบริหาร

51.เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาลผาสุก) นาย เอกชัย คุ้มหมู่ นายกฯ โทรศัพท์ 042-689328 โทรสาร 042-68932 http://www.dontanphasuk.go.th/index.php?p=1

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว