อำเภอดอนตาล

 

นายอำเภอดอนตาล           นายสิทธิชัย ชัยกิจรัชต์         โทร.0-4268-9060

.หน.ฝ่ายปกครองดอนตาล   นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์       โทร.0-4268-9060

ผู้กำกับ สภ..ดอนตาล          ...พงศกร ชูเวช           โทร.0-4268-9099

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาล.ดอนตาล (เทศบาลตำบลดอนตาล)

- นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์       นายกเทศมนตรีฯ       0-4268-9054 , 0-1117-6558

- นางอรชร วรรณพงษ์          เทศมนตรี                 0-4268-9054 , 0-1601-9187

- นางพรรณนิภา คนไว          เทศมนตรี                0-4268-9054 , 0-1261-7551

- นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม       ปลัดเทศบาล            0-4268-9054 , 0-6227-8855

รพ.ดอนตาล                      -                                     โทร.0-4268-9085
ปลัดอาวุโส                        นายอนันต์ ลิ้มรัตน์

ปลัดปกครองป้องกัน            นายสุธรรม ยืนสุข

รอง ผกก.ฯ สภ..ฯ              ...อำนวย นิยมค้า

สวส.                                ...ดิลก จันทะพันถ์

สว..                               ...คัมภีร์ รัตนสงคราม

ศึกษาธิการอำเภอ               นายกวี มุทุวงค์

หน..ปอ.                         นายอุทัย ศรีจันทร์

สรรพสามิตร                      นายชาญวุฒิ วิเชียรศรี

ที่ดินอำเภอ                        นายเกรียงศักดิ์ สาพิมาน

ป่าไม้                               นายเดชา ไวยกิจ

พัฒนาชุมชน                      นายสัมภาษณ์ อุดมทรัพย์

ประมง                              นายฉลอง เปล่งชัย

สรรพากร                           นายเฉลิมศรี สุมาลี

สัสดี                                ..พิทักษ์ วงศ์ทอง

ประปา

ไฟฟ้า

เกษตร                              นายมานพ เหมะทุรินทร์

ไปรษณีย์                          นายสงคราม ยลพันธ์

สาธารณสุข                       นายนิพล มูลพม่า

ปศุสัตว์                             นายจุรุวัฒน์ เอมเดช

ผอ.รร.ดอนตาล                  นายประสิทธ์ สุวรรณศรี

ผอ.รพ.ดอนตาล                 นพ.นัฐวุฒ์ แดงล่ม

หน.อุทยานฯ                      นายวีระอุทร สมตัน

ตำบลดอนตาล

หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาล เขตเทศบาล    นายหนูคำ อุทธศรี              ผญ.    176   ครัวเรือน

"  2 บ้านดอนตาล     เขตเทศบาล    นายเชื่อน โนรี                   "        150      "

*  3  บ้านดอนตาล    เขตเทศบาล   นายบุญเริ่ม  ศรีลาศักดิ์         กำนัน

"  4 บ้านห้วยกอก                          นายสมบูรณ์ จันทพันธ์          "        58      "

"  5 บ้านโพนสว่าง                        นายสังข์ โนรี                      "        37      "

"  6 บ้านนาม่วง                            นายพร  ยุทธศรี                   "        103      "

"  7 บ้านตาลรุ่ง         เขตเทศบาล   นายคำหล้า  ชามงค์             "        275      "

"  8 บ้านนาตาล                            นายสฤษดิ์  สกุลไทย           "        26      "

"  9 บ้านโนนศรีทอง                      นายชาย ศรีลาศักดิ์              "        22      "

" 10 บ้านนามหาราษฎร์                  นายประยูร จันทพันธ์            "        20      "

" 11 บ้านตาลใหม่                         นายสมหวัง ศุรัตน์               "        19      "

" 12 บ้านตาลรุ่ง                           นายทูล ศรีลาศักดิ์               "             "

ตำบลโพธ์ไทร

หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทร                      นายฉันทะ ใจตรง               กำนัน    101   ครัวเรือน

"  2              "                            นายจันใด โพธิ์ไทร             ผญ.    60      "

"  3   บ้านหนองหล่ม                     นายแสวง ยืนยง                 "        145      "

"  4   บ้านโคก                             นายบุญโฮม ยืนยง               "        149      "

"  5   บ้านนาโพธิ์                          นายสมาน พรหมเสนา          "        27      "

"  6            "                              นายบัวลี พรหมเสนา            "        102      "

"  7   บ้านโพธิ์ไทร                        นายหมาย สกุลไทย             "        34      "

ตำบลบ้านเหล่าหมี

หมู่ที่ 1   บ้านเหล่าหมี                    นายแสน สกุลไทย               ผญ.    140   ครัวเรือน

"  2      "                                    นายประชีพ  ชาเสน              "       95      "

"  3   บ้านป่าพยอม                       นายทวน คนยืน                  "        76      "

"  4   บ้านนาซิง                           นายหมาย ยืนยง                 "        113      "

"  5   บ้านนายอ                           นายสุเดิม  โพธิ์ไทรย์           ผญ.    62      "

"  8   บ้านเหล่าแขมทอง                นายสง่า  จันทหงส์              "        60      "

"  9   บ้านนายอเหนือ                    นายมนตรี ทานะกาศ            "        95      "

ตำบลบ้านบาก

หมู่ที่ 1   บ้านบาก                         นายสมนึก ผิวเหลือง            ผญ.    71   ครัวเรือน

"  2           "                               นายเพิ่ม ผิวเหลือง               "        150      "

"  3   บ้านหนองบอน                     นายถาวร ซอนภา                "        87      "

"  4   บ้านนายาง                          นายหมาย  บุรวงศ์               กำนัน    98      "

"  5      "                                    นายเลื่อน  พลอยพันธ์          ผญ.    102      "

"  6   บ้านภูล้อม                           นายบุญมา พิกุลทอง            "        45      "

"  7   บ้านภูคำ                             นายสม ผิวเหลือง                "        58      "

ตำบลนาสะเม็ง

หมู่ที่ 1   บ้านนาสะเม็ง                   นายเปลื้อง คนไว                 ผญ.    100   ครัวเรือน

"  2              "                            นายบุญ คนยง                    กำนัน    136      "

"  3   บ้านนาสะโน                        นายเบี่ยง บุทธิจักร               ผญ.    145      "

"  4   บ้านนาหว้า                          นายวิศิษย์   บุทธิจักร           "        198      "

"  5   บ้านโคกพัฒนา                     นายวิชัย ใจทัด                    "        89      "

"  6   บ้านหนองกระยัง                   นายถวัลย์ ศรีมาชัย              "        55      "

"  7   บ้านโนนสะอาด                    นายสังข์  ใจทัศน์                 "       48      "

"  8   บ้านภูผาหอม                       นายมัน  คนเที่ยง                 "        83      "

“   9  บ้านนาหว้า                          นายถนอม  บุทธิจักร

ตำบลบ้านป่าไร่

หมู่ที่ บ้านป่าชาด                       นายสากล บรรลุสันต์            กำนัน    105   ครัวเรือน

"  2  บ้านป่าไร่                             นายสิงห์  อุณวงศ์ผญ.                   67     "

"  3  บ้านหนองเม็ก                       นายคำ ใจทัศน์                  "        114     "

"   4  บ้านนามน                           นายสม บุระวงศ์                  "        44     "

"   5  บ้านนาป่ง                           นายโสวัต ต่อขอน              "        85     "

"   6  บ้านโนนสวาท                     นายหมาย ปฎิวร                  "        149     "

"   7  บ้านห้วยทราย                      นายคำพร แสนศรี                "        88     "

"   8  บ้านนาทาม                         นายมา  ดีดวงพันธ์               "        161     "

"   9  บ้านป่งขาม                         นายทองคำ กมลรัก             "        65     "

11 บ้านโนนสวาท แยกหมู่ที่ 7 (บ้านโนนสวาท) นายถนอม  มีดี

ตำบลบ้านแก้ง

หมู่ที่  1 บ้านแก้ง                           นายสุกขี  พิกุลศรี                ผญ.    54     "

"   2    บ้านคำดู่                           นายประสิทธิ์ พิกุลศรี            "        61     "

"   3    บ้านดง                            นายเลย พิกุลศรี                  กำนัน  100    "

"   4    บ้านนาคำน้อย                   นายหน่อ โคตรสขึง             ผญ.    65     "

"   5    บ้านภูวง                           นายอุดม  พิกุลศรี               "        41     "

"   6    บ้านหนองบัว                      นายถาวร  จันทพันธ์              "       15     "

"   7    บ้านคำเตาเหล็ก                 นายเทียน    พิกุลศรี             "        41     "

 

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อเรื่อง