อำเภอดงหลวง
 

คำขวัญของอำเภอ

น้ำห้วยเลาแก่งโพธิ์    แหล่งวัฒนธรรมไทยโซ่

คชสารไม้โบราญ       พระอวตาลประทับบาท

พิลาศอ่างชะโนด       โขดหินภูเขาไฟ ทรามไวนอนสำราญ

ประวัติอำเภอดงหลวง

อำเภอดงหลวง เดิมเป็นตำบลขึ้นกับ อ.นาแก จ...ได้รับการแต่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 เม..20 โดยแยก ต.ดงหลวง ต.หนองบัว ต.หนองแคน ต.พังแดง และ ต.กกตูม รวมตั้งเป็นกิ่ง อ.ดงหลวง จ...

ต่อมาเมื่อ พ..2525 .มุกดาหาร จ...ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น จ...จึงได้ขึ้นการปกครองต่อจังหวัดมุกดาหาร และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 27 ..27 โดยมีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคนแรก คือนายเกียรติคุณ สุวรรณกูล และนายอำเภอปัจจุบัน นายยุติธรรม  รังสิมันต์วงศ์


นายอำเภอดงหลวง
           นายยุติธรรม  รังสิมันต์วงศ์    โทร.0-4269-7024

.หน.ฝ่ายปกครอง              นายพินิศนันท์ วงษ์ฤทธิ์        โทร.0-4269-7060

รอง ผกก.สภ..ดงหลวง       ...สุย แสนทวี              โทร.0-4269-7049

รพ.ดงหลวง                       -                                     โทร.0-4269-7075-6

ปลัดปกครอง                                                  นายวิชัย เจียมจิตต์ธรรม

ปลัดป้องกัน                                                    นายชาติชาย สนายเหนือ

ศึกษาธิการอำเภอ                                            นายไพบูลย์  ชวะรุ่ง

หัวหน้าหมวดการศึกษา                                      นาย ประมวล โทระสิงห์

สรรพสามิตอำเภอ                                            นาย อดิศักดิ์ สิมาพันธ์

พัฒนาชุมชน                                                   นาย สมาน  ฉวีรักษ์

ที่ดินอำเภอ                                                    นาย นารถ  สุพร

ป่าไม้                                                            นาย วิบูรณ์  จันรธานี

สรรพากร                                                       นาย สุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์

สัสดี                                                             รท. จรูญ

ผู้อำนวยการ ร..                                             ผช.รต.ไสว คฆคชสารทอง

การปกครองท้องที่

ชนเผ่าต่างๆ  ไทยโซ่,ไทยอีสาน,และภูไทย มีประชากร 33,038 คน เป็นชาย 16,572 คน เป็นหญิง 16,466 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 51 หมู่บ้าน

1..ดงหลวง             มี 10 หมู่บ้าน

2..หนองบัว            มี 8 หมู่บ้าน

3..หนองแคน          มี 7 หมู่บ้าน

4..ชะโนดน้อย        มี 7 หมู่บ้าน

5..พังแดง              มี 8 หมู่บ้าน

6..กกตูม                มี 11 หมู่บ้าน

สถานที่ท่องเที่ยว

1.ศูนย์ศิลป์ชีพพิเศษ บ.นาโคกกุง

2.น้ำตกแก่งโพธิ์ บ.นาหินกอง

3.น้ำตกห้วยเลา บ.ห้วยเลา

4.อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ.หนองหนาว

5.อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ บ.โพนไฮ

6.วัดป่าภูถ้ำนก บ.พังแดง

7.วัดธาตุทองหลวง พ่อตาคำ บ.มะนาว

8.สำนักสงฆ์ ภูผาผึ้ง บ.นาโคกกุง

9.สำนักสงฆ์ ภูผาป่อง บ.ขัวสูง

ตำบลดงหลวง

หมู่ที่ บ้านโพนแดง                     นาย บุญเสริม  วงศ์พนารัตน์  ผญ.    120 ครัวเรือน

"   2  บ้านเปียด                            นาย ทองปาน โซ่เมืองแซะ    "        96   "

"   3  บ้านดงหลวง                        นาย ป้าย   โซ่เมืองแซะ        กำนัน    104  "

"   4  บ้านเลื่อนเจริญ                     นาย นิรันดร์  วงศ์กระโซ่        ผญ.    102  "

"   5  บ้านแสงสว่าง                       นาย กร  จันทร์หอม             "        61  "

"   6  บ้านหนองขอนแก่น                นาย สีไว โซ่เมืองแซะ          "        79  "

"   7  บ้านใหม่                              นาย บุญทา วงศ์กระโซ่         "        127  "

"   8  บ้านโสก                              นาย สมาน วงศ์กระโซ่          "        41  "

"   9  บ้านหนองหมากสุก                นาย แพงศรี วงศ์กระโซ่          "      15  "

"  10  บ้านดงหลวง                       นาย เภา  วงศ์กระโซ่            "        126  "

ตำบลหนองแคน

หมู่ที่ บ้านก้านเหลืองดง              นาย เรืองศรี  เชื้อวังคำ         ผญ.    116 ครัวเรือน

"  2  บ้านหนองแคน                      นาย จำนง  เชื้อคำจันทร์       "        108   "

"  3  บ้านโพนไฮ                          นาย วอง  วงศ์กระโซ่           "        54   "

"  4  บ้านก้านเหลืองดง                  นาย เกิน  สุดำภา                "        113   "

"  5  บ้านก้านเหลืองดง                  นาย พูล  เชื้อวังคำ              กำนัน    58   "

"  6  บ้านบางทรายพัฒนา               นาย คำมอน  เชื้อคำจันทร์    ผญ.   92   "

"  7  บ้านโคกยาว                         นาย สำเนียง  อินทร์แพง       "           "

ตำบลหนองบัว

หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว                      นาย เครื้อน ค่ามงคุณ           ผญ.    113 ครัวเรือน

"  2 บ้านหนองหนาว                      นาย สมเดช ไชยเพชร          "        112    "

"  3 บ้านน้ำบ่อ                             นาย ดอน บาดตาสาว           "        62    "

"  4 บ้านเหล่าดง                          นาย วาจา  คำมุงคุณ            "        56    "

"  6 บ้านหนองบัวน้อย                    นาย ทรงสวัสดิ์ คำมุงคุณ      "         63    "

"  7 บ้านโนนสะอาด                      นาย วะ คำมงคุณ                "        64    "

หมู่ที่  8 บ้านหนองหนาวงาม           นาย ที ไชยเพชร                 "        54    "

ตำบลกกตูม

หมู่ที่ 1 บ้านกกตูม                         นาย ทองเซียน  มีเที่ยง         ผญ.   127   "

"  2 บ้านกกกอก                           นาย สุมิตร  พ่อสีธาตุ           "       33   "

"  3 บ้านกกกุง                             นาย วิน      ชาวเขา             "       73   "

"  4 บ้านสานแว้                           นาย ถนอม  สุคนธะ             "       73   "

"  5 บ้านขัวสูง                             นาย ศิลา  โทนโท               "       85   "

"  6 บ้านคำผักกูด                          นายไพศักดิ์  โสมแผ้ว          "      100   "

"  7 บ้านแก้งนาง                          นาย บุญเลิศ สิงห์ไชย        กำนัน   117   "

"  8 บ้านนาหินกอง                        นาย บุญเซ็ง  ข่าชะโปน        ผญ.   153   "

"  9 บ้านปากช่อง                         นาย ชยากร  เศษฤทธิ์           "       131   "

" 10 บ้านป่าไม้พัฒนา                    นาย ทัน พรมพินิจ               "                   "

“ 11 บ้านแก่งนาง                นายคำมั่น  นนทะภา

ตำบลพังแดง

หมู่ที่  บ้านฟังแดง            นาย ลา  เชื่อคำผัด              ผญ.    103  ครัวเรือน

"   2  บ้านมะนาว                เคี้ยน อนันตบุตร                 "        93       "

"   3  บ้านติ้ว                     นาย  ชุน เชื้อคำฮด             "        75      "

"   4  บ้านนาหลัก               นาย วิสุทธิ์ เชื้อคำฮด           "        59      "

"   5  บ้านหนองหมู             นาย ไตร เชื้อคำฮด             "        67      "

"   6  บ้านนากระเดา            นาย คำ เชื้อคำฮด               "        45      "

"   7  บ้านห้วยเลา               นาย ยนต์ เชื้อคำฮด             "        24      "

"   8  บ้านหนองคลอง          นาย ไกย์ เชื้อคำฮด             "         50      "

ต้องการแนะนำ เพิ่มเติม แก้ไข คลิ๊กที่นี่

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อเรื่อง