แนะนำเขตอำเภอนิคมคำสร้อย
 

คำขวัญ ห้วยขี้เหล็กตระการตา ภูหมูสง่าเป็นศรี แหล่งน้ำอ้อยพันธุ์ดี เป็นเมืองมีคุณธรรม

--------------------------------------------------------------
 

          เดิมเป็นตำบลคำสร้อย ขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2518 ยกฐานะเป็นอำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2522 แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน มีประชากร 40,475 คน 

 

 

 

อำเภอนิคมคำสร้อย

 


วัดภูด่านแต้
 

                     *วัดภูด่านแต้ หรือวัดพุทโธธัมมะธะโร  ถนนหมายเลข 212  อำเภอนิคม คำสร้อยห่างจาก ตัวเมืองมุกดาหาร 15-16 กิโลเมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 134 เลี้ยวขวาเข้าไป จะพบประดิษฐาน พระพุทธรูป ขนาดใหญ บางประทานธรรมมีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบน  มีความอ่อนช้อยสวยงาม ตั้งอยู่ริมถนนชยางกูร ทางหลวงหมายเลข 212 บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย ตรงหลักกิโลเมตรที่134 เลี้ยวขวาเข้าไปใน บริเวณวัดซึ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางห้ามมาร มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบน สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพราะองค์พระพุทธรูปสร้างอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ มีประชาชนจากที่ต่าง ๆ เข้าไปนมัสการ และชมความงามของ บริเวณวัดกันอยู่เสมอ.

ประวัติความเป็นมา

            วัดพุทโธธัมมธโร (ภูดานแต้องนิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร
สถานที่ตั้ง

          วัดพุทโธธัมมธโร (วัดดานแต้) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓   หมู่ที่ ๑ บ้านชัยมงคล  ตำบลโชคชัย  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  ๔๙๑๓  โทร. (๐๔๒) ๖๕๑๑๑๖,๖๘๑๑๗๖  โทรสาร (๐๔๒) ๖๓๘๓๐๑

ประวัตความเป็นมา

          วัดพุทโธธัมมธโร  หรือตามที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดภูดานแต้  แต่เดิมเป็นเพียงที่พักสำหรับพระธุดงค์กัมมัฎฐานสายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  เพื่อเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนมเป็นที่เปลี่ยวและสงัดจึงเหมาะแก่การทำความเพียร  กาลต่อมาเมื่อประชาชนมีจำนวนมากขึ้น   ได้ใช้เป็นที่ทำมาหากินและเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน  ประมาณปี  พ.๒๕๑๑  พระอาจารย์สมพงษ์  ขันติโก  ได้ธุดงค์ผ่านเห็นเป็นที่เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม  กัมมัฎฐาน  ทำบุญมีที่พึ่งทางใจ  ท่านก็ได้อบรมธรรมแก่ประชาชน  ในวันธรรมสวน  ก็มีผู้เข้ารักษาศิลอุโบสถปฎิบัติธรรมพอเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน
กรอปกับที่ท่านรำลึก  ถึงคุณของบูรพาจารย์พระอาจารย์สี  ธัมมธโร  เป็นนคนอิสานเมื่ออาจารย์ มรณภาพไม่มีโอกาสสที่จะตอบแทนคุณอาจารย์ได้จึงดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสานเป็นการตอบแทนคุณของท่านพ่อสี  ในสระยะนั้นพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย  ยังขาดการคมนาคม  การศึกษา  การสาธารณสุขประชาชนเองก็รู้จักการประกอบอาชีพในแต่ละวสันทำไร่ไถนาจึงเป็นมูลเหตุ  ให้ท่านสร้างวัดขึ้น  เริ่มแรกก็เป็นเพสี่ยงที่พักสงฆ์มีเพสี่ยง  ท่านกับโยมแม่ชี  ประไพ  บางโมรา  ซึ่งเมื่อบวชแล้วก็ขอติดตามพระลูกชาย  เริ่มมีการบวชกุลบุตรมากขึ้นเพื่ออบรมกัมมัฎฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทำใให้ที่พักสงฆ์และที่ปฎิบัติธรรมไม่มีเพี่ยวพอ  ต้องสร้างเพิ่มขึ้น  ส่วนตัวท่านเอง  ได้พักที่ถ้ำสิงห์โต  และได้ขอตั้งเป็นวัดป่านิคมพุทโธธัมมธโร   ให้การอบรมธรรมแก่ประชาชนในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย  ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของอีสานมากขึ้น  ท่านได้เริ่มจัดการการศึกษาจากวัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม  การศึกษานอกโรงเรียน  โรงเรียนประชาบาลสถานดูแลเด็กเล็ก  ช่วยโรงพยาบาล  ช่วยสถานีตำรวจหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการออกเผยแผ่ธรรมทุกหมู่บ้าน   ในเขตจังหวัดมุกดาหาร  ออกสอนธรรมศึกษาแก่โรงเรียนต่าง  ๆ  ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย  วิทยาการอาชีพนวมินทราชินูทิศอิสาน  ทำให้มีผู้รู้จักวัดพุทโธธัมมธโรมากขึ้น  โดยส่วนใหญ่แล้ว  รู้จักในนามของ “ วัดภูดานแต้”
          ปูชนียวัตถุ-ปูชนียสถานที่สำคัญ

        หลวงพ่อธรรมจักร  ปางปฐมเทศนา  ศิลปะรัตนโกสินทร์ประยุกต์  ออกแบบโดยท่านพ่อลี  ธัมมธโร  ที่เคยดำริจะก่อสร้างที่วัดอโศการาม  จ.สมุทรปราการ  หันหน้าออกอ่าวไทย  เพื่อเป็นที่พึงทางใจแก่นักเดินเรือและประชาชนที่อาศัยในละแวกใหล้ ๆ นั้น  เมื่อท่านพ่อลีละสังขารก็ไม่มีผู้ใดสานต่อเจตนารมณ์  ท่านพระอาจารย์สมพงษ์  ขันติโก  จึงได้ก่อสร้างเพื่อสานต่อเจนตนารมณ์ของบูรพาจารย์กัมมัฎฐานตามแบบที่ท่านพ่อลีออกแบบทุกประการ  ซึ่งมีความแปลกมหัศจรรย์กว่าพระทุกปางที่เคยปรากฎทำให้เป็นที่สนใจของประชาชน  มักจะมาแวะนมัสการมากมาย  แม้องศ์พระเองก็เป็นปริศนาธรรมให้ขบคิด  นิ้วพระหัตถ์ที่กล่าวถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ และกิเลสที่พระองศ์ตัดห่างไกลโดยสิ้นเชิง คือ  อวิชชา ๓
          พระอุโบสถ  อยู่ใต้ฐานหลวงพ่อธรรมจักร  หลังจากที่สร้างหลวงพ่อธรรมจักรเสร็จท่านเห็นว่าพื้นที่ยังทำประโยชน์ได้จึงสร้างพระอุโบสถไว้ใต้ฐานภายในพระอุโบสหถบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   ภาพเขียนบูรพาจารย์กรรมฐาน  ที่นับถือภาพเขียนเทพตามตำนาน  และพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์
          ศาลาการเปรียญ   “ สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์”  สร้างพ.๒๕๑๕  ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  หอฉัน
          เจดีย์พระ  ๕  พระองศ์  บรรจุอัฏฐิท่านบูรพาจารย์  ของวัดในอดีต  เป็นเจดีย์  ๕ องศ์
          โรงเรียนพระปริยัติธรรมสุทธิธรรมรังสิ  สร้างเสร็จ พ.๒๕๓๑  งบประมาณ  ๑๒  ล้านบาท  เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ- สามเณร  แผนกสามัญ  แผนกธรรม  และแผนกบาลี
          .   วิหารท้าวมหาพรหวม  วิหารพระสังกัจจายะนะ  วิหารหลวงพ่อเศียร  วิหารพระสามองศ์  วิหารพระองคุลีมาล  วิหารพระทรงบาตร   สถูปพระ  สถูปแม่ธรณีบีบมวยผม
          กุฏิสงฆ์  จำนวน  ๙ หลัง
          กุฏิรับรองพระผู้ใหญ่  จำนวน  ๔  หลัง
          อาคารโรงงยาว  ๑๖  ห้อง  จำนวน  ๑  หลัง
         ๑๐ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  ใช้เป็นสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร  (ธรรมยุตเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจงานการคณะสงฆ์ของจังหวัดมุกดาหาร ( ธรรมยุต)

        ๑๑ศาลากาญจนา๓เษก  สร้างถวายเป็นพระราชกุศลที่ครองราชย์  ๕ ปี  เป็นอาคาร  ๒  ชั้นประกอบด้วย  ห้องพระห้องโถงใหญ่  ๓  ห้อง  ห้องพัก  ๑๖  ห้อง  ห้องน้ำ  ๔๐  ห้องใช้เป็นที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรม  และส่วนหนึ่งใช้เป็นโรงครัวสำหรับทำอาหารถวายพระภิกษุสามเณรภายในวัด
        ๑๒บ้านพักแม่ชี  จำนวน  ๓  หลัง
        ๑๓ณาปนกิจสถาน  ประกอบด้วยศาลาตั้งบำเพ็ญกุศลคู่เมรุ

สถิติพระภิกษุสามเณรวัดพุทโธธัมมธโร
(ภูดานแต้)

                        ปี  พ.๒๕๔๐

พระภิกษุ                        ๑๑          รูป

สามเณร                       
๕๑         รูป
อุบาสิกาชี                       ๕           คน
ศิษย์วัด                          ๔           คน

             รวม                 ๗๑         รูป/คน

-----------------------------------------------

วัดภูหล่มขุม
บ.หนองนกเขียน ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร พท.ประมาณ 20 ไร่

ระยะทางเข้าจาก กม.133 ด่าน ตร.ภ.อ.นิคมคำสร้อย เลี้ยวซ้าย เข้าไปหาวัด ระยะทางประมาณ 10 กม.  และเลี้ยวซ้ายอีก 1 กม


พระอาจารย์พล ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดภูหล่มขุม

 

ทิวทัศน์วัดภูหล่มขุม บ.หนองนกเขียน อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

 

                    วนอุทยานภูหมู  อยู่ที่ อ.นิคมคำสร้อยใช้เส้นทางหมายเลข 212 ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 128-129แยกซ้ายมือเข้าไปอีก 12 กิโลเมตร เป็นทางเรียบ และขึ้นเนิน ทางราดยางตลอด แต่ค่อนข้างแคบ ทำให้ รถใหญ่ เข้าไปไม่สะดวก เป็นยอดเขาที่สูง 353 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ ไม้ป่าและสัตว์ป่านานาชนิด  เคยเป็นสถานีเรด้าอเมริกา และที่ตั้งปืนใหญ่ของค่ายทหารอเมริกันมาก่อน ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง ของจังหวัดมุกดาหารอีกแห่งหนึ่ง มีพื้นที่ ราบบนยอดเขา ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,500 ไร่ ในท้องที่ ต.นิคมคำสร้อย ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร และ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  ยอดเขาสูงจากน้ำทะเลประมาณ 353 เมตร  พื้นที่เมื่อสมัยก่อนบริเวณนี้มีหมูป่าชุกชุมมาก ชาวบ้าน จึงเรียกว่า ภูหมู  บนยอดเขามีจุดซึ่งเป็นหน้าผาให้ชมวิว 3 จุด สามารถเดินเข้าไปชมวิวได้ทุกจุด โดยจอดรถไว้ที่ ลานจอดรถ  หน้าที่ทำการวนอุทยานฯ แล้วเดินไปจุดที่ 1-2 ประมาณ 100 และ 400 เมตร ตามลำดับ สำหรับ จุดที่ 3 จะต้องเดินประมาณ 800 เมตร จากจุดชมวิวแต่ละจุด จะมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งสวยงามมาก อากาศก็เย็นสบาย

                   วนอุทยานภูหมู มีบ้านพักของทางราชการจำนวน 7 หลัง ใช้สำหรับท่านที่ต้องการพัก 2 หลัง จุคนได้ประมาณ 40 คน หากท่าต้องการพักแรมหรือกางเต้นท์มากางเอง ต้องเตรียมเครื่องนอน และอาหารมารับประทานเอง ติดต่อ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว โทร.042-619076
 

                  อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก ตั้งอยู่บนเส้นทาง 212 ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ 23 กิโลเมตร อยู่เหนือวนอุทยานภูหมู บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำจะเป็นทะเลสาบใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีทิวทัศน์ที่ สวยงามแห่งหนึ่ง ของจังหวัดมุกดาหาร

 

 


อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก
 

 

**UNSEEN IN MUKDAHAN PHU MAI SANG ภูไม้ซาง แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง ของ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร   คลิ๊กรายละเอียด

 BACK-กลับหัวข้อเรื่อง